Ἀμερική, κρίση ὁπλοφορίας

Ἡ σφαγὴ τῶν μαθητῶν Λυκείου τῆς Φλώριδας ἔχει ἀφυπνίσει πολλὲς συνειδήσεις στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος, κατὰ τὴν παρουσία του στὴν κηδεία τῶν θυμάτων, ἔγινε δεκτὸς μὲ ἔντονες ἀποδοκιμασίες τῶν συγγενῶν τους, ἀλλὰ καὶ τῶν συμμαθητῶν τους. Ἡ ὁπλοφορία ἔρχεται καὶ πάλιν στὴν ἐπικαιρότητα∙ οἱ εἰρηνικὲς ὀργανώσεις προγραμματίζουν πανεθνικὴ συλλαλητήριο στὴν Οὐάσιγκτον, μὲ σκοπὸ τὴν πίεση στὸ Κογκρέσσο, γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς ὁπλοφορίας, ὅπως γίνεται σὲ ὅλες τὶς συγκροτημένες κοινωνίες. Δὲν εἶναι βέβαιο, ὅτι θὰ ὑποχωρήσουν τὰ ὀργανωμένα συμφέροντα τῆς ὁπλοφορίας, τὰ ὁποῖα χρηματοδοτοῦν καὶ στηρίζουν τὴν ἐκλογὴ πολλῶν βουλευτῶν καὶ γερουσιαστῶν∙ ἡ κατακραυγὴ ὅμως προσλαμβάνει εὐρύτατες διαστάσεις, ἂν καὶ δὲν ἀποκλείεται ἡ ἐκτόνωσή της, ὅπως καὶ τὶς ἄλλες φορές. Ἡ Ἀμερικὴ παραμένει ἡ μοναδικὴ ἀπολίτιστη χώρα στὸν κόσμο, διότι ὅλες οἱ κοινωνίες, μὲ τὴν ὀργάνωσή τους σὲ ἀγέλη, ἀπαγόρευαν αὐστηρὰ τὴν ὁπλοφορία, χωρὶς καμμία διάκριση.