Ἀντιπερισπασμοί, γιὰ ἀποφυγὴ ἐξαφανίσεώς του

Σὲ συνεχεῖς ἀντιπερισπασμοὺς καταφεύγει ὁ Ναπολεοντίσκος, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴν ἀποφυγὴ τῆς πολιτικῆς ἐξαφανίσεώς του, ἀλλὰ ὅλοι σχεδὸν ἀποδεικνύονται, ὄχι μόνο ἀτυχεῖς, παρὰ καὶ ὁδηγοῦν στὴν πλήρη ἀπομόνωσή του στὸ ἐσωτερικὸ καὶ διεθνῶς∙ ἡ μειοδοσία στὰ Ὕμια ἔχει καταγραφρεῖ στὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ συμπληρώνει τὴν ἀντίστοιχη στὸ Σκοπιανὸ καὶ στὸ Ἀλβανικό, ἐνῶ στὰ ἑλληνοτουρκικὰ δημιουργεῖται, μὲ τὶς ὑποχωρήσεις τῆς κυβερνήσεως, πολὺ ἄσχημο προηγούμενο. Ἡ κρίση μὲ τὸν ἐμβολισμὸ τοῦ «Γαῦδος» εἶχε ἀφεθεῖ στοὺς ὑπηρεσιακοὺς παράγοντες, χωρὶς τὴν παρουσία στὸν Θάλαμο Ἐπιχειρήσεων τοῦ Πενταγώνου καὶ τῆς Βουλῆς, οὔτε τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος μὲ ἀρκετὴ καθυστέρηση ἔλαβε γνώση τῶν γεγονότων, οὔτε τῶν ὑπουργῶν∙ τὰ ἑλληνικὰ πολεμικὰ πλοῖα εἶχαν λάβει ἐντολὴ ἀπέχειν ἀπ’ τὴν περιοχή, ὅπου ὅμως ἁλώνιζαν τὰ τουρκικά. Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα ἀπὸ ποιὸν ἐδόθη ἡ ἐντολὴ στὸ ΓΕΕΘΑ, διότι εἶναι ἀδύνατον οἱ ἀνώτατοι ἀξιωματικοὶ μόνοι τους νὰ ἄφησαν ἀνυπεράσπιστὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος∙ ὁπωσδήποτε, ὁ ὑπουργὸς Ἀμύνης τὸ γνώριζε, διότι, ὅταν πῆγε νὰ ρίψει στέφανο στὸ σημεῖο τῆς πτώσεως τοῦ ἑλικοπτέρου τὸ 1996, εἶχε παρεμποδισθεῖ ἀπὸ τουκρικὰ πλοῖα ἐντὸς τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων καὶ τὸ εἶχε ἀποδεχθεῖ. Ἄλλωστε, καὶ στὴν τηλεφωνικὴ συνομιλία του τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης μὲ τὸν Τοῦρκο ὁμόλογό του, ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἀνέφερε ὅτι τὰ Ὕμια εἶναι ἑλληνικά.

Οἱ ξένοι ἔχουν καταγράψει τὴν μειοδοσία τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης, μὲ πρώτους τοὺς Τούρκους, ἀλλὰ δὲν τὴν ἔχουν ἀποδεχθεῖ οἱ Εὐρωπαῖοι, ἐνῶ οἱ Ἀμερικανοὶ ποιοῦν τὴν νύσσαν∙ φαίνεται ὅμως ὅτι καὶ ἡ Ἄγκυρα δὲν θεωρεῖ ἐπαρκεῖς τὶς παραχωρήσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου, διότι ἔχει διαπιστώσει τὸ αὐστηρὸ ἐνδιαφέρον τῶν Εὐρωπαίων, οἱ ὁποῖοι ζήτησαν τὸν σεβασμὸ τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, ξηρᾶς, θαλάσσης καὶ ἀέρος, καὶ τὴν ἀποφυγὴ προκλήσεων στὶς ΑΟΖ τῶν ἑταίρων της, ἐννοώντας τὶς παρεμβάσεις στὶς κυπριακὲς γεωφυσικὲς ἔρευνες στὸ οἰκόπεδο Τρία τῆς μεγαλονήσου. Ἡ εἰδικὴ μέριμνα τῆς Τουρκίας γιὰ τὴν στάση τῆς Εὐρωζώνης φάνηκε, ἀπ’ τὴν σπουδὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ της γιὰ συνάντηση μὲ τὴν καγκελάριο στὸ Βερολίνο, ὅπου ὅμως οἱ ἐπικρίσεις της ἦταν αὐστηρότερες ἀπὸ ἐκεῖνες τῶν Βρυξελλῶν, ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν προστασία τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, στὰ πλαίσια τῆς ἑνιαίας ἐξωτερικῆς καὶ ἀμυντικῆς πολιτικῆς∙ ὁ Μπιναλὶ Γιλντιρὶμ ἀναγνώρισε τὴν εὐρωπαϊκὴ στάση καὶ ζήτησε ἐπειγόντως συνάντηση μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη στὸ Μόναχο, ὅπου καὶ συζήτησε λεπτομερῶς τὰ ἑλληνοτουρκικά. Οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι θεωροῦν, τὴν πολὺ σπάνια αὐτὴ πρωτουβουλία, ὡς ἀπόδειξη δύο πραγμάτων: πρῶτον, ἡ Ἄγκυρα δὲν ἔχει οὐδεμία ἐμπιστοσύνη πρὸς τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, παρὰ τὶς ἀδικαιολόγητες παραχωρήσεις της∙ δεύτερον, ἔχει διαπιστώσει ὅτι τὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ στὴν Ἑλλάδα ἐκφράζει ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ ἀνοίγει διάλογο μαζί του…

Ἡ ἀπουσία πάσης ἐκτιμήσεως τῶν Εὐρωπαίων πρὸς τὴν ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση εἶναι κοινὸ μυστικὸ στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους∙ δὲν ἔχουν οὐδεμία ἐμπιστοσύνη στὸν λόγο τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῶν ὑπουργῶν του, παρὰ τὴν ὑποτακτικὴ ἀποδοχὴ τῶν προτάσεών τους. Στὴν Εὐρωζώνη ὅμως ζητοῦν τὴν ἐνεργὸ καὶ ζωντανὴ παρουσία τῶν ἑταίρων, μὲ τὴν ὑποβολὴ τῶν ἀπόψεών τους γιὰ ὅλα τὰ θέματα, εὐρωπαϊκὰ καὶ ἐθνικά∙ διαπιστώνουν ὅμως ὅτι οἱ Ἕλληνες ὑπουργοὶ σκύβουν τὸ κεφάλι καὶ λένε συνέχεια ναί, τὰ ὑπογράφουν ὅλα, ὄχι μόνο τὰ σχετικὰ μὲ τὰ οἰκονομικά, μνημόνια καὶ ἄλλα, παρὰ καὶ στὰ διεθνῆ θέματα. Γιὰ τὰ οἰκονομικὰ ἔχουν ἐξοργισθεῖ, διότι, ὅταν ὑποβάλλουν προτάσεις, ἀναμένουν ἀντιπροτάσεις καὶ ἀμοιβαῖες ὑποχωρήσεις κάπου στὴν μέση, ἔτσι πάντα γίνεται∙ ἂν γνώριζαν ἀπ’ τὴν ἀρχή, ὅτι θὰ τὰ ὑπέγραφαν ὅλα ἀσυζητητί, θὰ ὑπέβαλαν ἄλλες προτάσεις, διότι, τώρα καταλαβαίνουν, ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἐπιδιώκει τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας, ὡς τυφλὸ ὄργανο τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, ὅπως τοὺς προειδοποιοῦσαν πολλοί, ἀλλὰ δὲν τοὺς πίστευαν. Διαπιστώνουν στὴν Εὐρώπη ὅμως καὶ κάτι ἄλλο, τὸ ἴδιο ὑποχωρητικὴ εἶναι ἡ ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση καὶ στὰ ἐθνικὰ θέματα τῆς Ἑλλάδος καὶ ἰδιαιτέρως ὑπὲρ τῆς Τουρκίας∙ αὐτὸ ὅμως σημαίνει μειοδοσία καὶ τῶν εὐρωπαϊκῶν κι ὄχι μόνο τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων. Καὶ τὸ θεωροῦν ἀπαράδεκτο…

Ἡ Ἑλλὰς εἶναι πρώτη χώρα, ὅπου δοκιμάζεται ἡ αὐτόνομος πολιτικὴ παρουσία τῆς Εὐρωζώνης, λίαν ἐπιτυχῶς ὅπως ἀποδείχθηκε μὲ τὴν ὑποχώρηση, ἔστω ἴσως προσωρινή, τῆς Ἄγκυρας∙ ἄλλωστε ἡ Ἀνατολικὴ Μεσόγειος εἶναι ἡ μόνο περιοχὴ μὲ προβλήματα στὶς μέρες μας, ὅπου καὶ κρίνεται ἡ προστασία τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων. Ἡ αὐριανὴ συνάντηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Σκοπιανὸ πρωθυπουργὸ ἐντάσσεται στὰ πλαίσια αὐτά, ὅπως καὶ ἐκείνη μὲ τὸν Τοῦρκο∙ στὴν πράξη, ἡ καγκελάριος ἐνδιαφέρεται περισσότερο γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα, ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο, καὶ γι’ αὐτὸ τὸν ἔχει σὲ ἀπομόνωση∙ τῆς εἶναι δύσκολο, ἂν ὄχι ἀδύνατο, νὰ ἀποστεῖ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Βουκουρεστίου, ὅπου εἶχε ὑποστηρίξει θερμὰ τὸν Κώστα Καραμανλῆ. Στὸ Μέγαρο Μαξίμου ἔχουν καταγράψει μᾶλλον τὴν κατάπτωσή τους καὶ τὴν συντριβή τους μὲ τὴν ὑπόθεση Novartis, στὴν ὁποία πολλὰ θὰ κριθοῦν αὔριο∙ ὁ πρωθυπουργὸς θὰ εἶναι ἀπολογούμενος στὴν Βουλή, ἂν λάβει τὸν λόγο κανονικὰ καὶ δεχθεῖ τὸν διάλογο μὲ τὴν ἀντιπολίτευση, διότι κυκλοφοροῦν καὶ πληροφορίες, ὅτι, ἂν μιλήσει, θὰ μιλήσει στὰ κλεφτὰ καὶ θὰ ἐξαφανισθεῖ. Ἡ οὐσία τοῦ σκανδάλου βρίσκεται στὶς κυβερνητικὲς μεθοδεύσεις καὶ στὶς παρεμβάσεις τῶν κυβερνητικῶν στὴν δικαιοσύνη∙ οὔτε ἐπὶ δικτατορίας δὲν συνέβαιναν αὐτά, ἀκόμη κι ὁ ψυχοπαπποῦς του τηροῦσε κάπως τὰ προσχήματα, ἔστω καὶ γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου.

Στὰ οἰκονομικὰ ἡ κατάσταση χειροτερεύει καθημερινά∙ ἡ στασιμότης εἶναι δεδομένη μᾶλλον γιὰ τὸ 2017, ὅπως δείχνουν τὰ στοιχεῖα τοῦ τετάρτου τριμήνου, μὲ ἀρκετὴ ὕφεση, ἀλλὰ καὶ ἡ συνεχιζόμενη νέκρα τῆς ἀγορᾶς. Τὸ Σκοπιανό, τὰ Ὕμια καὶ ἡ μειοδοσία πρὸς τὴν Τουρκία, μαζὶ μὲ τὸ σκάνδαλο τῶν φαρμάκων, ἔχουν ἐπιδράσει πολὺ ἀρνητικὰ στὴν οἰκονομία∙ ὄχι μόνο ἐξαχνώθηκαν καὶ τὰ τελευταῖα ἴχνη ἐμπιστοσύνης, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἐπενδυτές, Ἕλληνες καὶ ξένοι, κωλυσιεργοῦν στὰ σχέδιά τους καὶ ἀναμένουν τὴν ἀλλαγὴ τῆς καταστάσεως στὴν χώρα, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὶς καθυστερήσεις τους στὴν ἐκτέλεση σχεδιασμένων προγραμμάτων. Ἡ ἐμπιστοσύνη ἀποκαθίσταται πλέον μόνο μὲ πολιτικὴ ἀλλαγή, καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ κοινὸ μυστικὸ στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες∙ ὁ Ναπολεοντίσκος τοὺς ὑπογράφει τὰ πάντα, ἀλλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι χρειάζονται δυναμικὴ ἡγεσία στὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ὄχι μόνο θὰ ἀποκαταστήσει τὴν ἐμπιστοσύνη στὴν οἰκονομία καὶ θὰ ἀξιοποιήσει τὶς πάμπολλες καὶ μοναδικὲς πλουτοπαραγωγικὲς πηγές της, ἀλλὰ καὶ τὸ κύρος τῆς χώρας στὸ ἐξωτερικό. Ἡ δυναμικὴ ἑλληνικὴ παρουσία στὴν περιοχὴ ἀποτελεῖ ἐγγύηση καὶ γιὰ τὰ εὐρωπαϊκὰ συμφέροντα καὶ τὴν διεθνῆ εἰρήνη∙ ἡ συνάντηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μὲ τὸν Σεργκέι Λαβρὼφ ἐντάσσεται στὰ πλαίσια αὐτά. Τὸ Κρεμλίνο ἐνημερώθηκε γιὰ τὰ ἑλληνοτουρκικὰ μόνο ἀπ’ τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη∙ ἡ ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση τρομοκρατημένη παραμένει στὴν ἀγκαλιὰ τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς, ὅπως ἀκριβῶς εἶχε ξεκινήσει.