Ἀνάδυση Δυτικῶν Βαλκανίων

Ἡ ἀνάδυση τοῦ προβλήματος τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων δὲν ἔγινε τυχαῖα τοὺς τελευταίους μῆνες∙ ἡ διατήρηση τῶν προσβάσεων τῶν μεγάλων στὴν περιοχὴ κρίνεται πάλι, μετὰ τὶς ριζικὲς διεθνεῖς ἀνακατατάξεις. Τρεῖς εἶναι οἱ παράγοντες: οἱ Ἀμερικανοὶ ἐνδιαφέρονται, γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἐξουσίας τους, σὲ Σκόπια, Ἀλβανία καὶ Κοσσυφοπέδιο, ὁπότε χρησιμοποιοῦν τὸν Ναπολεοντίσκο ὡς τυφλὸ ὄργανό τους, γιὰ «ἐπίλυση» τοῦ Σκοπιανοῦ, μὲ τὴν προδοσία τῆς Μακεδονίας ἐκ μέρους του∙ οἱ Εὐρωπαῖοι κινοῦνται στὸν δικό τους δρόμο καὶ δὲν ἀποδέχονται τὴν ἀμερικανικὴ λύση, ἀλλὰ μένουν στὴν ἀπόφαση τοῦ Βουκουρεστίου∙ οἱ Ρῶσοι ἐπιδιώκουν διείσδυση, ἀλλὰ δυσκολεύονται ἀρκετά, διότι ἔχουν χάσει τὶς παλιὲς προσβάσεις τους, πλὴν τῆς φίλης Σερβίας∙ οἱ Τοῦρκοι συμπλέουν ἀπολύτως μὲ τὴν Οὐάσιγκτον εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ διαβλέπουν τὴν ἀδυναμία τῶν σχεδίων της. Ὁ Μπιλανὶ Γιλντιρὶμ ζήτησε ἐνημέρωση ἀπ’ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη καὶ γιὰ τὰ Σκόπια…