Συρία, ἀδιέξοδο στὸ Ἀφρὶν

Ἡ παρουσία συριακῶν στρατευμάτων στὸ Ἀφρίν, μὲ τὴν ἔγκριση τῶν Κούρδων, ἔχει ἀνατρέψει τὴν κατάσταση στὴν ἐπαρχία, μετὰ τὴν καθήλωση τῶν τουρκικῶν δυνάμεων στὰ σύνορα τῆς ἐπαρχίας καὶ σὲ ἐλάχιστο βάθος, μετὰ ἀπὸ ἕναν μῆνα∙ ἡ Ἄγκυρα ἀπείλησε μὲ μαζικὴ εἰσβολὴ τοῦ στρατοῦ της, ἀλλὰ ἡ ἐπιχείρηση δὲν εἶναι καὶ τόσο εὔκολη, ἐπειδὴ ἡ Μόσχα δείχνει ὅτι καλύπτει τὶς πρωτοβουλίες τῆς Δαμασκοῦ καὶ δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο στὴν Τουρκία νὰ τὶς ἀγνοήσει. Ἀπ’ τὴν ἄλλη, οἱ Ἀμερικανοὶ στηρίζουν ἀπροκάλυπτα τὶς κουρδικὲς δυνάμεις, μαζὶ μὲ τοὺς Ἰσραηλινούς, καὶ δὲν εἶναι διατεθειμένοι νὰ ἀποδεχθοῦν τὸν περιορισμὸ τῶν ἐκτάσεων ἐλέγχου τους∙ φυσικά, στὴν συμφωνία Σύρων καὶ Κούρδων, περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἀναγνώριση ἀπ’ τοὺς δεύτερους τῆς διατηρήσεως τῆς ἑδαφικῆς ἑνότητος τῆς χώρας. Δηλαδή, οἱ Κοῦρδοι παραιτοῦνται τῆς διεκδικήσεώς τους γιὰ ἀνεξαρτησία, ὅπως προβλέπεται σαφῶς στὶς συμφωνίες τους μὲ τοὺς Ἀμερικανούς.