Τετάρτη ἀξιολόγηση, ἀλλὰ μὲ δεδομένη ὕφεση

Ἡ τετάρτη ἀξιολόγηση ἄρχισε μὲ τοὺς χειρότερους οἰωνοὺς γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία∙ δὲν εἶναι μόνο, ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τὸ τέταρτο τρίμηνο ἔχει μειωθεῖ πάρα πολύ, σχεδὸν στασιμότητα δείχνει, ἀλλὰ ὅτι ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς ἐπιτείνεται, λόγῳ ἐλλείψεως ρευστότητος, ἐνῶ ἡ πόλωση τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς, μὲ τὰ σκάνδαλα καὶ τὰ προνόμια στοὺς ὑπουργούς, διώχνουν τοὺς ξένους ἐπενδυτὲς καὶ ὁδηγοῦν τοὺς Ἕλληνες στὴν ἀναβολὴ τῶν ἔργων τους. Στὴν Εὐρωζώνη καὶ στοὺς διεθνεῖς κύκλους ἐμπεδώνεται ἡ ἄποψη, ὅτι δὲν γίνονται τυχαῖα αὐτά, ἢ κι ἂν γίνονται στὴν τύχη, ἀποδεικνύουν ὅτι αὐτὴ ἡ κυβέρνηση τὸ τελευταῖο γιὰ τὸ ὁποῖο ἐνδιαφέρεται εἶναι ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση. Ἡ πολιτική της ἀντιμετωπίζεται ὡς λοιμική.