Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία, πτωτικὲς στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε, 1,1183 δολλάρια καὶ 122,3150 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 70,74, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1297,60. Οἱ ἐπενδυτὲς διατηροῦν τὶς ἐπιφυλάξεις τους, καὶ περισσότερο οἱ Ἀγγλοσάξωνες, ὡς πρὸς τὶς ἐπιπτώσεις τοῦ σινοαμερικανικοῦ ἐμπορικοῦ πολέμου∙ φοβοῦνται κυρίως τὴν πρόκληση σοβαρᾶς οἰκονομικῆς κρίσεως, μὲ κέντρο τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὴν Βρεταννία, μὲ τὴν ἀδυναμία της ἀνταμετωπίσαι, ἀκόμη καὶ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἤδη, οἱ καθυστερήσεις ἢ καὶ ματαιώσεις τῶν ἀμερικανικῶν ἐξαγωγῶν ὑδρογονανθράκων στὴν Κίνα προκαλοῦν προβληματισμούς, ὅπως καὶ ἐκεῖνες ἀγροτικῶν προϊόντων, ἐνῶ ἡ Boeing δὲν δύναται ἀκόμη διαβεβαιῶσαι τοὺς πελάτες γιὰ τὸν χρόνο ἀποκαταστάσεως τῶν ψηφιακῶν κυκλωμάτων στὰ ἀεροσκάφη της, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν μαζικὴ ματαίωση πλέον τῶν παραγγελιῶν της. Ἡ Οὐάσιγκτον δὲν ἔχει αἴσθηση τῆς καταστάσεως, κι αὐτὸ προβληματίζει χειρότερα τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους.