Ἀναγνώριση τῆς γαλλικῆς συμμαχίας στὴν περιοχή

Ἡ ἀναγνώριση τῆς συμμαχίας τῆς Γαλλίας μὲ τὴν Ἑλλάδα βαρύνει ἀποφασιστικὰ στὶς ἐξελίξεις τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου· αὐτὸ ἄλλωστε φάνηκε καὶ στὴν πρόκληση τοῦ τουρκικοῦ ἐρευνητικοῦ σκάφους στὰ ἀνατολικὰ ὅρια τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ μὲ τὴν τουρκική. Παρέμεινε ἀρκετὲς ὧρες τὸ πλοῖο ἀλλὰ παρακολουθούμενο ἀπὸ ἑλληνικὲς φρεγάτες καὶ πολεμικὰ ἀεροσκάφη, καὶ τελικὰ ἀποχώρησε· εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ Ἄγκυρα δοκιμάζει τὴν ἀντοχὴ καὶ τὴν ἑτοιμότητά μας, γιὰ ἀπάντηση στὶς παράνομες ἐνέργειές της, ἀλλὰ καὶ τὴν στάση τῶν μεγάλων δυνάμεων. Ἤδη ἄρχισε ἡ μεγάλη ἀεροναυτικὴ ἄσκηση στὸ Αἰγαῖο, γαλλικῶν, ἀμερικανικῶν καὶ ἑλληνικῶν δυνάμεων στὰ πλαίσια τοῦ ΝΑΤΟ, ἀλλὰ χωρὶς τὴν συμμετοχὴ τουρκικῶν, ὅπως συνέβαινε μέχρι τώρα στὴν συμμαχία. Τὸ γαλλικὸ ἀεροπλανοφόρο, «Σὰρλ Ντεγκώλ», συνεχίζει τὶς ἀσκήσεις του στὴν εὐρύτερη θάλασσα, συνοδευόμενο ἀπὸ δανικές, γερμανικές, ὁλλανδικές, βελγικές, πορτογαλικὲς καὶ ἑλληνικὲς φρεγάτες, γιὰ πρώτη φορὰ μεταπολεμικὰ εὐρωπαϊκῶν πολεμικῶν, ἐκτὸς τῆς ἀτλαντικῆς συμμαχίας· ἡ ἄλλη δυναμικὴ διαμορφώνεται στὴν περιοχή, καθὼς ἑδραιώνεται κι ἡ εὐρωαραβικὴ ἀλληλεγγύη, ὅπως στὴν Λιβύη. Οἱ Εὐρωπαῖοι συμπλέουν ἀπολύτως μὲ ὅλους τοὺς Ἄραβες, κατὰ τῆς τουρκικῆς ἀναμίξεως στὴν χώρα, μὲ τὴν ἀποστολὴ στρατευμάτων καὶ πολεμικοῦ ὑλικοῦ, γιὰ τὴν στήριξη τοῦ κατερρέοντος πρωθυπουργοῦ της, καθὼς οἱ δυνάμεις τοῦ Χαλίφα Χαφτὰρ ἐλέχγουν ἤδη τὸ 95% τῆς Λιβύης καὶ δέχονται στρατεία ἐθελοντῶν.

Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἀλληλεγγύη συνέπεσε, ὅμως, μὲ τὴν ἔκρηξη τοῦ προβλήματος στὸ ποδόσφαιρο καὶ στὶς ἰδιόμορφες ὀργανώσεις τῶν ὀπαδῶν του, προσθέτοντας, μαζὶ μὲ τὸ προσφυγικό, ἕνα ἀκόμη δύσκολο πρόβλημα στὴν κυβέρνηση· οἱ χειρισμοὶ τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ βαρύνουν τὸν πρωθυπουργὸ καὶ μόνο. Οἱ ὀργανώσεις τῶν ὀπαδῶν καὶ τῶν παραφυάδων τους δὲν ἀντιμετωπίζονται μὲ τὴν βία, διότι δὲν πρόκειται περὶ λογικῆς στάσεως, ἀλλὰ περὶ φανατικῶν κάθε μορφῆς· φυσικά, ἀπὸ πίσω κρύβονται καὶ τὰ μεγάλα συμφέροντα τῶν ἰδιοκτητῶν τῶν ὁμάδων, τῶν ἀνθρώπων τοῦ κρατικοδίαιτου κεφαλαίου στὴν πλειονότητά τους. Δηλαδή, ἔχουμε στὴν πράξη τὴν πρώτη ἀναμέτρηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μὲ τὸ βρώμικο κεφάλαιο καὶ τὴν ἀπόλυτη ταύτισή του μὲ τὸν ἀριστερόστροφο φασισμό· ὁ ἑλληνικὸς λαὸς στὴν τεράστια πλειοψηφία του στηρίζει τὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ οἱ κινήσεις ἀπαιτοῦν, περίσκεψη, φρόνηση καὶ σωφροσύνη. Οἱ κύριες κινήσεις τῆς κυβερνήσεως φαίνονται σωστές, ἀλλὰ θέλει προσοχὴ στὶς δευτερεύουσες· μεγάλο μέρος τῆς ἀτλαντικίνητης διαπλοκῆς καὶ τῶν τουρκολάγων καθηγητάδων καὶ ἄλλων εἰδικῶν της εἶναι συγκοινωνοῦντα δοχεῖα μὲ τὰ ποδοσφαιρικὰ κυκλώματα. Μιὰ ἁπλῆ ματιὰ στὴν διαπλοκὴ πείθει· δὲν ἐγκαταλείπουν εὔκολα τὰ προνόμιά τους ὅλοι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν σχεδὸν οὐδεμία σχέση μὲ τὴν Ἑλλάδα, παρὰ μόνο μὲ τοὺς κατοίκους τῆς φραγκίας, ποὺ καὶ δημόσια ζητοῦν τὴν ὑποχώρησή μας ἀπέναντι τὶς τουρκικὲς διεκδικήσεις…

Ἡ σύνεση καὶ ἠρεμία τοῦ λαοῦ ἀπέναντι στὶς προκλήσεις καὶ ἡ δυναμικὴ ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας εἶναι τὸ μεγάλο πλεονέκτημα τοῦ πρωθυπουργοῦ· τὸ ἐπαναλαμβάνουμε καὶ πάλι, τὸ κριτήριο τῆς στάσεως τοῦ ἁπλοῦ κόσμου εἶναι ἕνα, ἡ αὐτοπεποίθησή του καὶ ἡ αἰσιοδοξία του, ὅτι θὰ κερδίσουμε, ποὺ θυμίζουν ἀντίστοιχες ἐθνεγερτικὲς ἐξάρσεις τοῦ ’21, τῶν Βαλκανικῶν πολέμων καὶ τῆς νίκης τοῦ ‘40. Δὲν παρουσιάσθηκε τὸ παραμικρὸ φαινόμενο ἀγορᾶς τροφίμων καὶ εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, ὅταν στὶς πολὺ μικρότερες τουρκικὲς προκλήσεις στὴ μεταπολίτευση, ὅλοι ἔτρεχαν στὰ μαγαζιὰ καὶ τὸν Ἰούλιο τοῦ 2015, δὲν εἶχαν ἀφήσει λέπι· αὐτὸ εἶναι τὸ κριτήριο τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πρὸς τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη. Τὸ ἴδιο παρατηρεῖται καὶ στὴν ἐμπιστοσύνη στὴν οἰκονομία· τὸ δεκεπανταετὲς ὁμόλογο εἶχε ὀκταπλάσιες προσφορὲς καὶ τὸ χαμηλότερο ἐπιτόκιο στὴν ἱστορία, ἐνῶ τὰ βραχυπρόθεσμα, παρὰ τὶς ἀνησυχίες γιὰ τὴν διεθνῆ οἰκονομία, εἶχαν ἀρνητικὰ ἐπιτόκια. Ἀκόμη καὶ ὁ ἰὸς δὲν ἐπηρεάζει πολὺ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, ἴσως γιατὶ εἶναι λιγώτερο ἐκτεθειμένη στὶς διεθνεῖς ἐναλλαγές· ἡ μείωση τῶν Κινέζων τουριστῶν εἶναι αἰσθητή, ἀλλὰ σ’ ἐμᾶς δὲν εἶναι σημαντικὴ ἡ συμμετοχή. Τὰ σκάνδαλα ἀποβαίνουν κόλαφος γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, διότι πολλὰ προσθέτουν οἱ νέες καταθέσεις τοῦ εἰσαγγελέως Ἰωάννου Ἀγγελῆ. Ὁ Ρασποῦτιν παραπέμπεται πλέον κι ἀπομένει ὁ ρόλος τῆς Ἰφιγενείας ἐκ μέρους του…