Μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις καὶ παρακρατικοὶ

Ἡ σύγκρουση τῆς κυβερνήσεως μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὴν καταγραφὴ τῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων ἀφορᾶ στὴν πράξη τὴν πάταξη τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν, σὲ ἄνθηση τὴν τελευταία τεσσαρακονταετία· ἦρθαν στὴν χώρα μὲ τὴν Μαργαρίτα καὶ τὶς πολλαπλὲς δραστηριότητές της, μὲ τὴν ΕΓΕ καὶ τὴν καταλήστευση τῶν μυστικῶν κονδυλίων τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν· δὲν ἐλέγχθησαν ἀπ’ τὸν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη οὔτε ἀπ’ τὸν Κώστα Καραμανλῆ κι ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ θέριεψαν. Ἡ διαχείριση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων ἦταν τὸ ὁρατὸ ἀντικείμενό τους, ἀλλὰ οἱ διασυνδέσεις τους μὲ τὰ κυκλώματα τοῦ παρακράτους τὸ οὐσιαστικό· εἶναι γνωστὲς οἱ ἔρευνες τῆς ἁρμοδίας διευθύνσεως τῆς Ἑπιτροπῆς γιὰ τὴν διάθεση τῶν κονδυλίων της, ὅπως καὶ ἡ ἄρνηση τῶν περισσοτέρων νὰ καταγραφοῦν ἀπ’ τὸ κράτος καὶ νὰ ἐλεγχθοῦν.