Μόρια, ὑποκινούμενη ἔνταση

Ἡ ἔνταση στὴν Λέσβο, ἀπ’ τοὺς μετανάστες στὴν Μόρια, ἦταν ὑποκινούμενη, καθὼς οἱ ἐπιθέσεις τους κατὰ τῶν ἀστυνομικῶν ἔγινε σὲ τρία μέτωπα, σὲ ἀπόσταση μεταξύ τους, ἐνῶ στὶς γραμμές τους ἐντοπίσθηκαν καὶ πολλοὶ ἄλλοι, κυρίως μέλη μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων. Ἡ κυβέρνηση κατέθεσε ἐπείγουσα τροπολογία γιὰ τὴν ὑποχρεωτικὴ καταγραφὴ τῶν μκο, ἐπειδὴ ἀπ’ τὶς τριακόσιες τόσες εἶναι καταγεγραμμένες μόνο 86, οἱ ὁποῖες καὶ πληροῦν τὶς νομικὲς προϋποθέσεις· οἱ ἄλλες δὲν ἔχουν καταγραφεῖ καὶ δροῦν ἀνεξέλεγκτα ἀπ’ τὴν προηγούμενη κυβέρνηση, ἐνῶ ὅτι εἶναι πλέον καὶ ἀντικείμενο τῶν εὐρωπαϊκῶν ὑπηρεσιῶν, γιὰ τὴν κατασπατάληση κονδυλίων. Ἡ ἔρευνα θὰ δείξει πολλά, ἀλλὰ ἡ ἐμπειρία μᾶς διδάσκει, ὅτι πολλὲς ἀπ’ αὐτὲς ἀποτελοῦν συγκοινωνοῦντα δοχεῖα μὲ τοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμοὺς σὲ ὅλες τὶς διακλαδώσεις τους…