Μνημόνιο στὸ ποδόσφαιρο

Τὸ μνημόνιο στὸ ποδόσφαιρο εἶναι ἴσως ἡ καλύτερη λύση, γιὰ τὴν κάθαρση τοῦ ἀθλήματος ἀπ’ τὴν βρωμιὰ ποὺ τὸ κατατρέχει· ἡ παρέμβαση τῶν ὑπογείων κυκλωμάτων, μέχρι τοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμούς, κι ἡ ἀνοχὴ πολλῶν κυβερνήσεων ἐπέτρεψαν τὴν ἐπιβολή τους καὶ στὴν πολιτικὴ καὶ καθημερινὴ ζωή. Ὁπωσδήποτε, ἡ κάθαρση στὰ φαινόμενα ρωμαϊκῶν ἀρένων δὲν εἶναι εὔκολη, ἀλλὰ δὲν διαφαίνεται κι ἄλλη λύση ἀπέναντι στὴν Κόπρο τοῦ Αὐγείου· ἡ ἀνάθεση στοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς ἐγγυᾶται τὴν ἀμερόληπτη ἐφαρμογὴ τῶν κανόνων καὶ τὴν ὑπακοὴ τῶν παραγόντων τῶν ὁμάδων σὲ αὐτούς. Ἡ σαφὴς διάκριση τοῦ ἀθλήματος ἀπ’ τοὺς φανατικούς, εἶναι δυνατὴ μὲ κατάλληλα μέσα, ὁπότε καὶ ὁ ἔλεγχος τῶν φιλοδοξιῶν τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων.