Συνέχεια ἀνοδικῶν τάσεων

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνοδικὲς τάσεις σὲ Ἀσία καὶ Δύση· τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1023 δολλάρια καὶ 120,7750, γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1571,20, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 55,28. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀναθαρρεύουν σταδιακὰ καὶ ξανοίγονται σὲ κάποιες τοποθετήσεις, ἂν καὶ οἱ συναλλαγὲς διατηροῦνται σὲ χαμηλὸ ἐπίπεδο· οἱ Ἀσιάτες ἐμφανίζονται πιὸ αἰσιόδοξοι, ὅτι θὰ ἐλεγχθεῖ σύντομα ἡ ἐπιδημία, ἐνῶ Εὐρωπαῖοι καὶ Ἀμερακανοὶ δείχνουν πιὸ συγκρατημένοι, ἴσως ὅμως καὶ ἐξ αἰτίας τῆς ἀδιαλλαξίας τοῦ Μπόρις Τζόνσον στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, γιὰ τὴν συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν. Ἡ Huawei, ἀπ’ τὴν πλευρά της ἀνακοίνωσε ὅτι ἀνοίγει στὴν Εὐρώπη πολλὰ κέντρα ἐρευνῶν καὶ παραγωγῆς τῶν δικτύων της πέμπτης γενιᾶς, γιὰ τὴν καλύτερη διευκόλυνση τῶν πελατῶν της· εἶναι μᾶλλον ἡ ἀντεπίθεση τοῦ κινεζικοῦ κολοσσοῦ στὶς πιέσεις τῶν Ἀμερικανῶν, γιὰ ἀποκλεισμό της ἀπ’ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀγορά. Ἀλλὰ μᾶλλον αὐτὲς ἀποβαίνουν ἐπὶ ματαίῳ.