Ὑποαπορρόφηση τῶν ΕΣΠΑ

Ἡ ὑποαπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων ΕΣΠΑ, τὴν περίοδο 2016-2018, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀπώλεια ἐπενδύσεων 6,8 δις εὐρὼ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐπιπτώσεων στὸ ΑΕΠ κατὰ 15 δις, σύμφωνα μὲ τοὺς οἰκονομικοὺς παρατηρητές· δὲν ἔγινε τυχαῖα αὐτὸ ἀπ’ τὸν ἀριστερόστροφο φασισμό, ἀλλὰ ἦταν ἐντεταγμένο στὰ πλαίσια τῆς οἰκονομικῆς μας ἐξαθλιώσεως καὶ τοῦ ἀφελληνισμοῦ τοῦ τόπου, γνωστὰ αὐτά. Ἄλλωστε, ἀπ’ τὸ 2015 καὶ τὸ τρίτο μνημόνιο ἦταν ὅλα προσχεδιασμένα, κι αὐτὸ φάνηκε καθαρώτερα στὴν προδοσία τῆς Μακεδονίας καὶ στὴν ἀποθράσυνση τῶν ὑπογείων κυκλωμάτων τῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων καὶ τῶν διασυνδέσεών τους μὲ τοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμούς· τὰ ἀναφέρουμε μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ πόσο ἀκριβὰ τοὺς πληρώσαμε.