Ἐνίσχυση παρουσίας Εὐρώπης

Στὴν ἐνίσχυση καὶ καθιέρωση τῆς αὐτόνομης εὐρωπαϊκῆς στρατιωτικῆς παρουσίας στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο ὁδήγησαν οἱ προκλήσεις τῆς Τουρκίας εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ· ἡ Γαλλία, ὡς ἡ μεγάλη στρατιωτικὴ δύναμη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ ὡς μεσογειακὴ χώρα, πρωτοστατεῖ στὰ στρατιωτικά, μὲ τὸ ἀεροπλανοφόρο της «Σὰρλ Ντεγκὼλ» καὶ τὰ ἑλικοπτεροφόρα της στὶς κοινὲς ἀσκήσεις μὲ ἑλληνικὲς καὶ ἄλλες ναυτικὲς μονάδες. Ὥς λίγο καιρὸ πρίν, αὐτὰ ἦταν ἀδιανόητα κι ὅ,τι γινόταν ἐντασσόταν στὴν νατοϊκὴ ὀμπρέλλα· ἦταν ἀρκετὲς οἱ ἀσκήσεις γιὰ λίγες μέρες κι ὅλοι πλέον τὰ θεωροῦν αὐτονόητα. Ἡ ἰσορροπία δυνάμεων στὴν περιοχὴ ἔχει ἀλλάξει ἄρδην, ἐνῶ ἡ σοβαρὴ κρίση στὶς σχέσεις τῆς Ἄγκυρας μὲ τὴν Μόσχα, ἀλλὰ καὶ οἱ διαφορὲς στὴν ἀμερικανικὴ πολιτική, μεταξὺ τοῦ προέδρου της καὶ τοῦ βαθέως κράτους, εὐνοοῦν τὴν εὐρωπαϊκὴ παρέμβαση, ὡς μοναδικὴ διέξοδο μᾶλλον· αὐτὸ φαίνεται καθαρὰ στὴν ἐμφανῆ προσέγγιση τῶν Ἀράβων πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους.