Οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις ἰοῦ

Ἡ ἐξάπλωση τῆς ἐπιδημίας παγκοσμίως συνεχίζεται, ἀλλὰ γίνονται πλέον αἰσθητὲς καὶ οἱ ἐπιπτώσεις της στὴν οἰκονομία· οἱ νεκροὶ στὴν Κίνα ἔχουν ὑπερβεῖ τοὺς πεντακόσιους, ἐνῶ ἐτέθησαν σὲ λειτουργία τὰ δύο νέα νοσοκομεῖα τοῦ Βουχάν. Ἡ προσβολὴ κι ἑνὸς μωροῦ, μόλις τριάντα ὡρῶν, ἔχει ἐντυπωσιάσει τοὺς πάντες, ἀλλὰ ἡ ἀπομόνωση εἶναι ἀπόλυτη καὶ ἡ κυκλοφορία εἶναι ἀπαγορευμένη στὸ Βουχὰν καὶ τὶς ἄλλες πόλεις· μάλιστα καὶ τὸ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ παραμένει ἐντὸς τοῦ νοσοκομείου κι ἀπαγορεύεται ἡ ἔξοδος ἀπ’ αὐτό, λόγῳ τῆς μακρᾶς περιόδου ἐπωάσεως τοῦ ἰοῦ. Στὴν οἰκονομία οἱ ἀγορὲς παρουσιάζουν ἄνοδο, ἀλλὰ μόνο σὲ ἐπίπεδο ὑπηρεσιῶν, διότι οἱ μετακινήσεις ἀνθρώπων καὶ ἀγαθῶν ἔχει πολὺ περιορισθεῖ· στὶς θαλάσσιες μεταφορὲς εἶναι αἰσθητὴ ἡ πτώση καὶ ἡ ἀποφυγὴ ταξειδίων στὴν Κίνα.