Ἐπιτάχυνση τῆς ἀναπτύξεως

Στὴν ἐπιτάχυνση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως βαδίζει ἡ χώρα, παρὰ τὴν ἐπιβράδυνση τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας· ἡ ἀναγνώριση ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ ὅτι οἱ μεταρρυθμίσεις προχωροῦν μὲ ταχύτερο τοῦ προβλεφθέντος ρυθμοῦ καὶ ἡ ἀποδοχὴ τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων ἀπ’ τὶς ἀγορὲς εἶναι οἱ κύριοι παράγοντες, ἐνῶ ἡ προσέλκυση τῶν ἐπενδύσεων συμβαδίζει μὲ τὴν ἔναρξη τῶν μεγάλων ἔργων. Ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ παραγωγικοῦ κόσμου καὶ τῶν μικρομεσαίων πρὸς τὴν κυβέρνηση θεωρεῖται τὸ καλύτερο ὅπλο γιὰ τὸ ἀναπτυξιακὸ ἅλμα· λυδία λίθος φαίνεται ὅτι εἶναι ἡ ἀπογείωση τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, ὑπὸ διττὴ μορφή, τὴν ταχεῖα ἐπέκταση τῆς ἐφαρμογῆς της στὴν καθημερινότητά μας καὶ περισσότερο στὶς οἰκονομικὲς καὶ κρατικὲς δοσοληψίες καὶ ἡ ἐγκατάσταση πολλῶν ψηφιακῶν πολυεθνικῶν στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ, σὲ συνεργασία μὲ τὰ Πανεπιστήμια καὶ τὶς ἑλληνικὲς ψηφιακὲς ἑταιρεῖες. Δὲν χρειάζονται πολλὰ τὰ Ἑλληνόπουλα, τὰ ἀρκεῖ ἡ ἀλλαγὴ τῆς γενικῆς ἀτμόσφαιρας.