Ἐπιπτώσεις τῆς ἐπιδημίας

Οἱ οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις τῆς ἐπιδημίας γίνονται ἐμφανεῖς πλέον στὴν διεθνῆ ἀγορά· τὸ Βουχὰν εἶναι τὸ κύριο κέντρο παραγωγῆς αὐτοκινήτων στὴν Κίνα, ὅπου πολλὲς δυτικὲς αὐτοκινητοβιομηχανίες ἔχουν ἐργοστάσια καὶ τὰ ὁποῖα ἔχουν κλείσει προσωρινά. Οἱ βιομηχανίες, μετὰ τὴν πάροδο δεκαπενθημέρου, ὑφίστανται ἀρκετὲς ζημίες καὶ ζητοῦν τὴν ἐπανέναρξη τῆς λειτουργίας τους, ἀλλὰ οἱ ἀρχὲς ἀρνοῦνται μέχρι τῆς συμπληρώσεως ἀρκετοῦ χρόνου γιὰ τὴν συμπλήρωση τῆς ἐπωάσεως κι ἀπ’ τοὺς τελευταίους κατοίκους τῆς πόλεως οἱ ὁποῖοι παραμένουν ἀποκλεισμένοι. Ταυτοχρόνως οἱ μεγάλες ψηφιακὲς ἑταιρεῖες ἀντιμετωπίζουν σοβαρὴ ἔλλειψη ἀνταλλακτικῶν, καθὼς ἐξαντλοῦνται τὰ ἀποθέματά τους καὶ δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη ἡ ἀναπλήρωσή τους· οἱ ἐπιδημιολόγοι προβλέπουν τὸν ἔλεγχο τοῦ κοροναϊοῦ σὲ σύντομο χρόνο, διότι ἀπέδωσε ἀρκετὰ ἡ ἀπομόνωση τῆς ἐπαρχίας Χουμπέι ἀπ’ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο. Ναὶ μέν, τὰ κρούσματα καὶ οἱ θάνατοι αὐξάνονται, ἀλλὰ αὐξάνονται ἐπίσης καὶ οἱ θεραπευθέντες ἀπ’ τὴν προσβολὴ τῆς νόσου.