Ὓπερωρίες μέχρι Δευτέρας

Σὲ ρυθμὸ ὑπερωριῶν κινεῖται ἡ κυβέρνηση γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν προαπαιτουμένων μέχρι τὸ Γιούρωγκρουπ τῆς Δευτέρας· γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ ὑπεγράφη ἡ ὑπουργικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴν διανομὴ τοῦ ἀκινήτου, ἐνῶ ψηφίζεται καὶ ἐφαρμόζεται τὸ σχέδιο «Ἡρακλῆς», γιὰ τὰ κόκκινα δάνεια, προωθοῦνται οἱ ἐξοφλήσεις τῶν ὑποχρεώσεων τοῦ δημοσίου καὶ ὁ πτωχευτικὸς κῶδιξ. Ἡ ἔγκριση τῶν Εὐρωπαίων θεωρεῖται δεδομένη, καθὼς ἱκανοποιοῦνται τὰ αἰτήματά τους καὶ οἱ ἀγορὲς βλέπουν πολὺ εὐνοϊκὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς χώρας μας· ἡ ἄνοδος τοῦ Χρηματιστηρίου, κυρίως μέσῳ τῶν τραπεζῶν, εἶναι ἡ καλύτερη ἀπόδειξη, διότι δείχνει ὅτι κάμπτονται πλέον καὶ περιθωροποιοῦνται οἱ ἀντιδράσεις τῶν κρατικοδιαίτων κι ἀφήνεται ἐλεύθερη ἡ πορεία τῆς οἰκονομίας. Ἡ κυβέρνηση θέλει νὰ εἶναι ὑπόδειγμα στὴν συμπεριφορά της πρὸς τοὺς ἑταίρους καὶ τοῦτο ἀποδεικνύεται, διότι ἀποδέχεται τὶς μεταρρυθμίσεις ὡς δική της ἁρμοδιότητα, ἀλλὰ καὶ προωθεῖ περισσότερες, ὅσες κρίνει ἀπαραίτητες γιὰ ἐκτίναξη τῆς οἰκονομίας μας.