Εὐνοϊκὴ ὑποδοχὴ ἀγορῶν

Ἡ ὑποδοχὴ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπ’ τὶς ἀγορὲς εἶναι εὐνοϊκὴ καὶ βελτιώνεται καθημερινὰ σχεδόν· τὸ ἐπιτόκιο τῶν δακαετῶν ὁμολόγων ὑποχώρησε στὸ 0,96%, γιὰ πρώτη φορὰ τόσο χαμηλά, ἐνῶ ἡ ἔκδοση τοῦ ὁμολόγου τῆς Τραπέζης Πειραιῶς εἶχε προσφορὰ τεσσάρων δις εὐρώ, γιὰ ζήτηση πεντακοσίων, ἤτοι ὑπερκάλυψη ὀκτὼ φορὲς καὶ ἐπιτόκιο 5,5%. Ἡ διαφορὰ μὲ τὰ ἀντίστοιχα τῆς Ἄλφα, μὲ ἕνδεκα φορὲς μεγαλύτερη προσφορὰ καὶ ἐπιτόκιο, 4,25%, ἀποδίδεται στὴν ἑλκυστικότητα τῆς τραπέζης καὶ μόνο· οἱ ἐπιδόσεις αὐτὲς θεωροῦνται ὡς τὸ καλύτερο εἰσιτήριο γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τῆς οἰκονομίας μας καὶ τὴν βελτίωση τῶν δεικτῶν της διεθνῶς. Ὁ Χρήστος Σταϊκούρας πάντως ἀνέπτυξε στὴν Βουλὴ τὸ κυβερνητικὸ πρόγραμμα γιὰ τὶς ὑπερχρεωμένες κρατικὲς ἑταιρεῖες, ΛΑΡΚΟ, ΕΒΟ, Ναυπηγεῖα Σκαραμαγκᾶ, μὲ κριτήριο τὴν ἐπιβίωσή τους, ὅσων γίνεται ἢ τὴν ἐκποίησή τους διαφορετικά, γιὰ νὰ μὴν εἶναι βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ, ὅπως γινόταν ἀπ’ τὴν προηγούμενη κυβέρνηση.