Σίτυ, τὸ κύριο πρόβλημα

Τὸ κύριο πρόβλημα τῶν διαπραγματεύσεων Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ Βρεταννίας εἶναι ὁ ρόλος τοῦ Σίτυ, σοβαρώτερου ἐκείνου τῶν ἰρλανδικῶν συνόρων· τὸ Λονδίνο ἐπιδιώκει τὴν διατήρηση ἢ μᾶλλον ἀποκατάσταση τῆς πρωτοκαθεδρίας του στὶς εὐρωπαϊκὲς πιστωτικὲς συναλλαγές, μὲ προέκταση τὶς παγκόσμιες. Αὐτὸ ὅμως εἶναι ἀδύνατο νὰ τὸ ἀποδεχθοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι, ὅπως τόνισε ὁ ἐπίσημος διαπραγματευτής τους, Μισὲλ Μπαρνιέ, διότι ἤδη ἔχει περάσει στὴν δεύτερη θέση, καθὼς οἱ περισσότεροι ἐπενδυτὲς σὲ ὁμόλογα ἢ ἄλλες ἀξίες στρέφονται πρὸς τὰ εὐρωπαϊκὰ Χρηματιστήρια, μὲ πρῶτο ἐκεῖνο τῆς Φραγκφούρτης καὶ δεύτερο ἀρκετὲς τὸ Σίτυ· ἔχει διαμορφωθεῖ αὐτὸ ὡς καθημερινὴ πρακτική, γεγονὸς ἀδύνατον ἀλλάξαι μὲ διεθνεῖς συνθῆκες, διότι τότε πλήττεται ἡ ἐλευθερία τῶν συναλλαγῶν. Ἡ βρεταννικὴ κυβέρνηση γνωρίζει ἄριστα, ὅτι ἐκπίπτει σταδιακὰ ἡ κεφαλαιαγορά της, ὁπότε οἱ συνέπειες εἶναι δυσβάστακτες, ἐπειδὴ καὶ οἱ συμφωνίες ἐλευθερῶν ἀνταλλαγῶν μὲ τὴν Εὐρώπη καὶ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καθυστεροῦν ἀρκετά…