Ταχεῖα ἀποδολλαριοποίηση

Πρὸς ταχεῖα ἀποδολλαριοποίηση τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου ὁδηγεῖται ὁ κόσμος, μὲ τὴν ἐπικείμενη συμφωνία τῆς Εὐρωζώνης μὲ τὴν Ρωσία, γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ δολλαρίου στὶς συναλλαγές τους ἀπ’ τὸ εὐρὼ καὶ τὸ ροῦβλι· πρῶτος κλάδος εἶναι οἱ ὑδρογονάνθρακες καὶ ἀκολουθοῦν τὰ βιομηχανικὰ καὶ ἀγροτικὰ προϊόντα. Ἤδη ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ μελέτη τῶν μηχανισμῶν ἐλέγχου τῶν συνναλαγῶν καὶ ἀσφαλίσεώς τους, ἐκτὸς τῶν ὑπαρχόντων στὸ Λονδίνο καὶ στὴν Νέα Ὑόρκη· ἡ ἐφαρμογή του στοὺς ἑπόμενους μῆνες θὰ ἀποτελέσει τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀποδέσμευση τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου ἀπ’ τοὺς μεταπολεμικοὺς μηχανισμούς, ἐλεγχόμενους ὅμως ὅλων τους ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανούς. Ἤδη πολλοὶ ἀναδυόμενοι, μὲ πρῶτες τὶς Κίνα, Ρωσία, Ἰνδίες, ἔχουν ἀντικαταστήσει τὸ δολλάριο μὲ τὰ ἐθνικά τους νομίσματα καὶ τοπικοὺς μηχανισμοὺς ἐλέγχου· ἡ ἐπέκτασή τους καὶ στὴν Εὐρωζώνη σημαίνει, ὅτι ἡ πρώτη περιοχὴ τοῦ παγκοσμίου ἐμπορίου καὶ ἡ κοιτὶς τοῦ δυτικοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐγκαταλείπει.