Ἐπιτροπή, κάλυψη κριτηρίων

Ἡ ἀξιολόγηση ἀπ’ τὸ Γιουρωγκροὺπ προβλέπεται ἄνετη, καθὼς ἔχει ἐκπληρώσει ὅλα τὰ κριτήρια ἡ κυβέρνηση κι ἀπομένει ἡ τυπικὴ ἐπικύρωσή της· ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης διεθνῶς, μὲ τὴν πτώση τῶν ἐπιτοκίων, καὶ ἡ ἀναγνώριση τῆς ἀντοχῆς τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς ψυχολογίας τῶν Ἑλλήνων, παρὰ τὴν ἔνταση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν καὶ τὴν ἀπειλούμενη ἐπιδημία εἶναι τὸ καλύτερο διαβατήριο. Ἤδη ἡ Βουλὴ ἐγκρίνει, μέσα στὴν ἑβδομάδα, τὴν ἀναθεώρηση τοῦ ἀσφαλιστικοῦ, μὲ τὴν ἀποκατάσταση πολλῶν ἀδικιῶν καὶ σημαντικὲς αὐξήσεις στὶς συντάξεις τῶν κατωτέρων στρωμάτων· οἱ ἐπιπτώσεις τους στὴν ἐνεργὸ ζήτηση εἶναι τὸ πρῶτο ἀποτέλεσμα, πέραν τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν κοινωνικῶν ἀδικιῶν, μὲ ὠφελημένους κυρίως τοὺς μικρομεσαίους. Αὐτοὶ θεωροῦνται ὡς τὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀπογείωση τῆς οἰκονομίας κι αὐτὸ τὸ γνωρίζουν ὅλοι, καθὼς αὐξάνεται ἁλματωδῶς καὶ ἡ ἐπιστροφὴ τῶν ἰδιωτικῶν καταθέσεων, ὄχι μόνο ἀπ’ τὰ παπλώματα, ἀλλὰ κι τὸ ἐξωτερικό, τὸ πιὸ σημαντικό.