Καταφανὴς ἀπόρριψη τῆς πολώσεως ἀπ’ τὸν λαὸ

Στὴν ἀπόρριψη τῆς πολώσεως καὶ τῆς ἀκραίας συγκρούσεως ἐπιμένει ὁ ἑλληνικὸς λαὸς στὴν τεράστια πλειοψηφία του, μὲ ἐμφανέστατη τὴν ἐμπιστοσύνη του πρὸς τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, γεγονὸς ποὺ ἀφήνει μετέωρο τὸν Ναπολεοντίσκο, καθὼς ἤδη γνωρίζει ὅτι αὐτὴ εἶναι τὸ ἔσχατο μέσο τῆς προσωπικῆς του ἐπιβιώσεως· αὐτὴ εἶναι ἡ ἑρμηνεία τῶν ἐγκύρων πολιτικῶν παρατηρητῶν, γιὰ τὴν ἀκραίας φρασεολογίας καὶ κενῆς περιεχομένου ὁμιλία του στὸ Τάε Κβὸ Ντό, μὲ χλιαρὴ μάλιστα ἕως οὐδέτερη τὴν ἀποδοχὴ τῶν συνθημάτων του ἀπ’ τὸ σαρακοφαγωμένο ἀκροατήριό του. Ἡ διαπίστωση αὐτὴ καταλήγει, ὅτι ἕνα εἶναι τὸ συμπέρασμα, ἡ μεγάλη ἀπόστασή του ἀπ’ τὶς ἐπιλογὲς τοῦ λαοῦ, ποὺ δείχνει τὴν ταυτόχρονη ἀποδοχὴ τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς· ὅλες σχεδὸν οἱ μετεκλογικὲς ἐπιλογὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχουν ἀποτύχει, ἀλλὰ ἡ ἡγεσία του μένει προσηλωμένη στὴν μετωπικὴ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν ἀσκούμενη πολιτική. Στοὺς πολιτικοὺς κύκλους εἶναι γνωστὲς οἱ διαφωνίες τῶν περισσοτέρων κορυφαίων στελεχῶν του, ὅπως ἀποδεικνύεται κι ἀπ’ τὴν ἀπροθυμία τους, γιὰ δημόσια στήριξη τῆς πολιτικῆς αὐτῆς· ἑπομένως οἱ λόγοι εἶναι προσωπικοί, κι ἀφοροῦν τὴν ἀνάμιξή του, τουλάχιστον ὡς ἠθικὴ αὐτουργία στὰ σκάνδαλα, μὲ πρῶτο ἐκεῖνο τῆς Νοβάρτις. Εἶναι χαρακτηριστικὸ μάλιστα, ὅτι πρότεινε καὶ χθὲς τὴν παραπομπὴ καὶ τοῦ ἴδιου, διότι γνωρίζει ὅτι οἱ ἔνοχοι δὲν δέχονται τὸν ρόλο τῆς Ἰφιγένειας.

Στὸ ἐσωτερικό του πολλοὶ διερωτῶνται γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ συνεδρίου, ὅταν ἡ ἀπροθυμία συμμετοχῆς τῶν στελεχῶν του εἶναι καταφανής, ἐνῶ ὅσοι ἐνεγράφησαν ἠλεκτρονικὰ εἶναι σχεδὸν ὅλοι ἐξαφανισμένοι· τὰ προβλήματα τῆς κυβερνήσεως καὶ οἱ ἀτυχίες της θεωροῦνται ἀπ’ τὴν κοινὴ γνώμη ὡς λογικὲς στὴν ἑπτάμηνη θητεία της, διότι μετροῦν εὐνοϊκὰ οἱ ἐπιτυχίες της, ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν, διόρθωση πολλῶν φορολογικῶν καὶ ἀσφαλιστικῶν ἀδικιῶν, ἀποκατάσταση τοῦ διεθνοῦς κύρους τῆς χώρας. Ὁ ρόλος τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ τελευταῖο Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο φάνηκε οὐσιαστικός, καθὼς συμμετεῖχε ἐνεργὰ σὲ ὅλες τὶς συσκέψεις προετοιμασίας, μὲ γόνιμο διάλογο, ἀκόμη καὶ μὲ τοὺς σοσιαλιστὲς ὁμολόγους του Ἱσπανίας καὶ Πορτογαλίας· ἡ ἀπήχηση στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἦταν ἄμεση καὶ ἐντυπωσιακή, ὅταν μάλιστα τὴν συνέκρινε μὲ τὴν μοναξιὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου στοὺς διαδρόμους… Ἡ φωνὴ τῆς Ἑλλάδος εἶναι ζωντανὴ καὶ τυγχάνει προσοχῆς στὴν διεθνῆ κοινότητα· ἡ εὐρωπαϊκὴ στρατιωτικὴ παρουσία στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο ἐπετεύχθη, χάρις στὶς παρεμβάσεις τῆς Ἑλλάδος κυρίως, ἐπειδὴ πρόβαλε πειστικώτατα τὴν σύνδεση τῶν ἐξελίξεων στὴν περιοχὴ μὲ τὴν αὐτόνομη εὐρωπαϊκὴ ἐξωτερικὴ καὶ ἀμυντικὴ πολιτική. Τὰ τρέχοντα πρακτικὰ προβλήματα πείθουν πρωτίστως στὴν πολιτικὴ ζωὴ κι ὄχι οἱ σοσιαλιστικὲς ἢ φιλελεύθερες θεωρίες· αὐτὲς εἶναι καλές, ἀλλὰ μόνο, ὅπως ὁ μαϊντανὸς στὸ καλὰ μαγειρεμένο πιάτο τῆς τραπέζης.

Τὸ ἐπακόλουθο τῆς εὐρωπαϊκῆς παρεμβάσεως εἶναι ἡ εὐθεῖα καὶ σαφέστατη ἀναγνώριση τῶν ἐθνικῶν μας δικαίων στὴν περιοχή· ἡ Γαλλίδα ὑπουργὸς Ἀμύνης εἶναι πειστικώτατη στὴν διατύπωση τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς,
«εἴμαστε παρόντες στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο», ἐξηγώντας τὸν ρόλο τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀεροναυτικῆς παρουσίας στὴν περιοχή. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἀναγνωρίζει πλέον τὸ γεγονὸς κι ἐπιδίδεται στὴν ὑπόμνηση τοῦ ὀθωμανικοῦ μεγαλείου στὸν λαό του· τὸ ἂν πείθει, εἶναι τὸ ζητούμενο, ἂν καὶ δὲν ἐμφανίζεται ὁ ἐνθουσιασμὸς τῶν Τούρκων, ὅπως πρὸ τετραμήνου, μὲ τὴν ἀπειλὴ τῆς εἰσβολῆς στὴν Συρία. Ὁ Τοῦρκος πρόεδρος ἐπέτυχε τὸ ἀκατόρθωτο στὴν ἱστορία τῆς χώρας του, τὸ νὰ μετατρέψει τοὺς πάντες σὲ ἐχθρούς του καὶ νὰ ἀπογοητεύσει καὶ τοὺς τουρκολάγνους καθηγητάδες τῶν καναλιῶν μας, ὡς ἐνθύμηση ἀναφέρεται μόνο· οἱ Ρῶσοι ἔχουν ἐξαγριωθεῖ, ἐπειδὴ προσέβαλε τὰ ἱερὰ καὶ ὅσιά τους, τοὺς Τατάρους καὶ τὴν Κριμαία· οἱ Ἄραβες τὸ ἴδιο, γιατὶ τοὺς θύμισε τὴν ἑπτὰ αἰώνων φρικτὴ ὀθωμανικὴ κατοχὴ καὶ τὴν ἀπειλὴ τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων. Ἡ ἐπιτήδεια χρησιμοποίηση τῶν ἀπειλῶν αὐτῶν ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, τῆς ἐπέτρεψε τὴν ἐξασφάλιση τῆς ὑποστηρίξεως ὅλων τῶν Ἀράβων, τῆς ἐπαναπροσεγγίσεως μὲ τὴν Μόσχα, μετὰ τὸ πάγωμα τῶν σχέσεων κατὰ τὴν προηγούμενη διακυβέρνηση, καὶ τὴν ἀποδοχὴ ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους τῆς ἑνιαίας στρατιωτικῆς παρουσίας στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Ἀλλάζει ἡ διεθνὴς παρουσία μας…