Παράλογες οἱ ἀντιδράσεις

Οἱ ἀντιδράσεις τῶν κατοίκων τῶν νησιῶν τοῦ Βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου σὲ κάποιο βαθμὸ εἶναι δικαιολογημένες, διότι αὐτοὶ φέρουν τὸ μεγαλύτερο βάρος τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν· ἀνεξαρτήτως τῶν εὐθυνῶν τῶν διαφόρων κυβερνήσεων, εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ Ἀθήνα δὲν ἀνταποκρίθηκε στὸ βαθμὸ ποὺ ἔπρεπε στὶς ἀνάγκες τους. Ἀπ΄ τὴν ἄλλη ὅμως ἱστορικὰ καὶ γεωγραφικὰ βρίσκονται ἀπέναντι στὴν Τουρκία, μὲ τὶς γνωστὲς ἐπιδιώξεις της, εἶναι δεδομένο αὐτό· ὁπότε καὶ τὸ ἀξιολογοῦμε δεόντως· ὁπωσδήποτε καὶ ἡ ὑπόλοιπη χώρα ὀφείλει συνδράμειν τὰ νησιά, ἀποφασιστικὰ καὶ ἀποτελεσματικά, μεσοβέζικα πράγματα δὲν νοοῦνται. Ἀλλά, καὶ ἡ ἄρνηση τῶν πάντων ἀπ’ τοὺς νησιῶτες καὶ οἱ ἀπειλὲς γιὰ βίαιες ἀντιδράσεις στὶς κυβερνητικὲς προτάσεις δείχνουν ἀδυναμία κατανοήσεως τοῦ ἐπείγοντος προβλήματος…