Πολιτιστικὰ στὴν Βρεταννία

Ὁ διάλογος, μεταξὺ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τῆς Βρεταννίας, γιὰ τὴν σύναψη τῆς συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν, μετὰ τὸ τέλος τῆς μεταβατικῆς περιόδου, ἀρχίζει σύντομα· ὁ Μπόρις Τζόνσον πιστεύει, ὅτι εἶναι ἐπαρκὴς ὁ χρόνος, ἀλλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι διαφωνοῦν. Τίθενται καὶ νέα προβλήματα, τὰ ὁποῖα δὲν εἶχαν τεθεῖ πρὸ πεντηκονταετίας, ὅταν ἔγινε δεκτὸ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, ὡς μέλος τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς· ἡ Ἑλλὰς καὶ πολλὰ καὶ ἔγκυρα βρεταννικὰ καὶ ἄλλα ἔντυπα θέτουν τὸ ζήτημα τῶν πολιτιστικῶν ἀγαθῶν, τῆς ἐπιστροφῆς στὶς χῶρες τους, ὅσων ἔργων τέχνης ἔχει ἀποσπάσει, μὲ πρῶτα τὰ μάρμαρα τοῦ Παρθενῶνος· ἡ Ἱσπανία θέτει τὸ ζήτημα τοῦ Γιβραλτάρ, ὁπότε εἶναι δύσκολη ἡ διατήρηση τοῦ σημερινοῦ καθεστῶτος του.