Ἱστορικὴ δοκιμασία Εὐρώπης

Σὲ ἱστορικὴ δοκιμασία τῆς Εὐρώπης ἐξελίσσεται τὸ μεταναστευτικό, μὲ τὴν μαζικὴ καὶ κατευθυνόμενη εἰσβολή τους ἀπ’ τὴν Τουρκία καὶ τὴν σθεναρώτατη στάση τῆς Ἀθήνας· τὸ εὐρωπαϊκὰ σύνορα ἀπειλοῦνται, κι ἂν ὑποκύψει ἡ Ἑλλάδα, ἀπειλοῦνται ὅλοι. Ἡ εὐρωπαϊκὴ στήριξη ἐκδηλώνεται ἐπαρκής, ὅπως ἡ ἐπίσκεψη σήμερα στὸν Ἔβρο, Οὔρσουλας φὸν Ντερλάιεν, Σὰρλ Μισέλ, Δαβὶδ Σασσόλι, καὶ Κυριάκου Μητσοτάκη, μὲ οὐσιαστικὴ δήλωση συμπαραστάσεως τοῦ Ἐμμανουὲλ Μακρόν· ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ παρενέβη μὲ καθυστέρηση, δείχνοντας στάση οὐδετερότητος καὶ θυμήθηκε πιὰ ἀρκετὰ ἀργὰ, ὅτι τὰ ἑλληνικὰ εἶναι καὶ εὐρωπαϊκὰ σύνορα καὶ ἀπαιτοῦν ἑνιαία προστασία, ἐνῶ πρὸς τιμὴν του ὁ Αὐστριακὸς καγκελάριος στηρίζει ἐνθέρμως τὴν χώρα μας. Ἀκόμη ὅμως καὶ τὸ Σταίητ Ντηπάρντεμντ ἀναγνώρισε τὸ δικαίωμα τῆς Ἑλλάδος γιὰ διαφύλαξη τῶν συνόρων της, παρὰ τὸ ἠχηρὸ βέτο στὸ κοινὸ νατοϊκὸ ἀνακοινωθὲν γιὰ τὴν Συρία, ὑπὲρ τῆς Τουρκίας, ἐπειδὴ δὲν συμπεριελήφθη ἡ ἀναφορὰ στὸ μεταναστευτικό.