Ἀπαιτήσεις νέας Γιάλτας

Οἱ ἐξελίξεις στὴν Συρία καὶ Λιβύη, μὲ τὴν προέκτασή τους στὸ μεταναστευτικὸ καὶ στὴν Ἑλλάδα, ὁδηγοῦν στὴν ἀνάγκη νέας Γιάλτας ἀπ’ τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς· οἱ παλιὲς ζῶνες ἐπιρροῆς ἔχουν ξεθωριάσει καὶ ἐξαχνωθεῖ, ὁπότε κρίνεται ἀπαραίτητη στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους ἡ ἐπαναχάραξη τῆς ἐπιρροῆς ὅλων στὴν πλέον εὐαίσθητη περιοχὴ τῆς ὑδρογείου. Ἐπὶ τριάντα χρόνια, μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ σοβιετικοῦ συστήματος, ἦταν ἀδιαμφισβήτητη ἡ ἀμερικανικὴ κυριαρχία, μὲ τὴν Εὐρώπη ἀνύπαρκτη ἢ καὶ ὑποτακτική της· ἡ προβληματικὴ εἰσβολὴ ὅμως στὸ Ἰρὰκ καὶ ἡ στήριξη καὶ χρηματοδότηση τῶν Ἰσλαμιστῶν ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον, τὴν Ἄγκυρα καὶ τὸ Λονδίνο τουλάχιστον, ἀνέδειξε ἄλλη δυναμικὴ στὴν περιοχή, μὲ τὸ ἰσλαμικὸ κράτος καὶ τοὺς Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους. Οἱ δύο αὐτὲς δυνάμεις ἐξαφανίζονται πλέον καὶ ἡ Ρωσία ἀπέβη πρακτικὰ ὁ ἰσχυρότερος παράγων, μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὴν Τουρκία ἀκόλουθες, ἐνῶ ἡ Εὐρώπη ψαχουλεύει τὰ βήματά της.