Ἔβρος, ἐφαλτήριο πολιτικῆς ἑνοποιήσεως Εὐρώπης

Σὲ ἐφαλτήριο τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως τῆς Εὐρώπης ἀποβαίνει ἡ ἐπίσκεψη στὸν Ἔβρο τῆς πολιτικῆς της ἡγεσίας καὶ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη· οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἔχουν πλήρη συνείδηση τῆς πράξεώς τους κι ἴσως γι’ αὐτὸ καθυστέρησαν δύο μέρες, ἀφ’ ὅτου ἄρχισε ἡ βαρβαρικὴ ἐπιδρομὴ στὰ ἑλληνικὰ σύνορα. Ἡ ἐπίσκεψη σημαίνει, πρώτη φορὰ ἑνιαία ἀντιμετώπιση, πολιτικὴ καὶ πρακτική, ἀπειλῆς στὰ σύνορα ἑταίρου της· δεύτερον, προβολὴ πρὸς ἅπαντας τοὺς τρίτους, ὅτι ἡ Εὐρώπη διαθέτει τὴν πολιτικὴ βούληση καὶ τὰ μέσα προστασίας τῶν συνόρων της· τρίτον, ὅτι ἔχει τὴν ἄνεση τῆς αὐτονόμου παρεμβάσεως σὲ θέμα, ἀφορῶν τὴν ἀκεραιότητά της καὶ τὴν προστασία της ἀπὸ ἐξωτερικὴ ἀπειλή. Εἶχαν προηγηθεῖ οἱ ἀεροναυτικὲς ἀσκήσεις πολλῶν κρατῶν, μὲ τὸ ἀεροπλανοφόρο Σὰρλ Ντεγκὼλ στὴν Μεσόγειο.