Ἔξαρση ἐθνικοῦ φρονήματος

Ἡ ἔξαρση τῆς ἐθνικῆς ὁμοψυχίας συνετέλεσε τὰ μέγιστα στὴν ἀνύψωση τοῦ φρονήματος τῶν παιδιῶν μας στὰ σύνορα, χερσαῖα καὶ θαλάσσια, καὶ στὴν ἀπόκρουση τῆς βαρβάρου εἰσβολῆς στὴν χώρα· τὰ μηνύματα εἶναι πολλά, τῆς ὁμογένειας πρῶτα, μετὰ τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν καὶ μὲ τὴν παρουσία τους στὸν Ἔβρο, ἀλλὰ καὶ τῶν ἠλεκτρονικῶν μηνυμάτων ἁπλῶν ἀνθρώπων ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος. Στὰ σύνορα ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε, «ὁ Ἕβρος εἶναι πάντοτε ὄρθιος καὶ τὸ ἠθικὸ εἶναι ἀκμαιότατο, ἡ Θράκη εἶναι ὄρθια»· ὁ πρωθυπουργὸς ἐξέφρασε τὴν ἀποφασιστικότητα καὶ ψυχικὴ ἑνότητα ὅλων τῶν Ἑλλήνων, ἀπέναντι στὸν εἰσβολέα. Ὅσοι δὲν ἀποδέχονται τὴν ὁμοψυχία αὐτή, αὐτομάτως τίθενται στὸ περιθώριο καὶ στὴν χλεύη τῶν ἄλλων, ὅπως καταγράφεται αὐτὸ στὴν ἀγορά, στὶς πλατεῖες καὶ στὶς ταβέρνες· ἡ ἀπόκρουση τῶν βαρβάρων εἶναι δεδομένη πλέον, κι ἡ λέξη βάρβαροι δὲν ἀφορᾶ τὰ ἀθῶα θύματα τῶν μεταναστῶν, ἀλλὰ τοὺς ἐμπνευστές τους.