Ἀνάπτυξη καὶ τῆς Φρόντεξ

Ἡ ἀνάπτυξη χθὲς καὶ τῶν δυνάμεων τῆς Φρόντεξ, στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ Ἔβρου καὶ τῶν νησιῶν, δίδει πλέον στὸ πρόβλημα τῆς παραβιάσεως τῶν συνόρων μας τὴν εὐρωπαϊκή της διάσταση· ταυτοχρόνως μὲ τὴν παρουσία τῶν προέδρων τῶν κυρίων θεσμῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ μας, οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναλαμβάνουν στὴν πρώτη γραμμὴ τὴν προάσπιση τῶν κοινῶν συνόρων καὶ τοῦ διεθνοῦς δικαίου. Ὅσο κι ἂν οἱ ἑλληνικὲς δυνάμεις εἶχαν ἀποδείξει τὸν ἡρωισμό τους καὶ ἀποκρούσει ἐπὶ πενθήμερον τὴν βαρβαρικὴ ἐπιδρομὴ -μίλησαν μᾶλλον μέσα στὰ παιδιά μας οἱ πατρογονικές τους παραδόσεις ἴδιων ἀγώνων ἐπὶ χιλιετίες- προσλαμβάνει ἄλλες διαστάσεις ἡ συμμετοχὴ ὅλων τῶν Εὐρωπαίων στὴν καλοσχεδιασμένη ἐξαφάνιση τῶν πολυτίμων ἀξιῶν μας.