Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Δύση, μὲ πρώτη τὴν Ἀθήνα, 6,3%, καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία· τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1110 δολλάρια καὶ 119,8950 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1609,70, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 53,63. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐμφανίζονται πιὸ ἐπιφυλακτικοὶ στὴν Ἀνατολή, ἐπειδὴ οἱ κυβερνήσεις τους εἶναι πιὸ αὐστηρὲς στὴν ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων προστασίας κατὰ τῆς ἐπιδημίας· Κίνα, Ἰαπωνία καὶ Νότιος Κορέα ἔχουν πληγεῖ περισσότερο. Στὴν Εὐρώπη θεωροῦν ἀκόμη τὸν κίνδυνο δευτερεύοντα, ἂν καὶ ἡ ἀβελτηρία τῆς Ἰταλίας ἔχει προβληματίσει πολλούς· πάντως οἱ κεντρικὲς τράπεζες, Εὐρωζώνης, Ἀμερικῆς καὶ Βρεταννίας, συνεργάζονται γιὰ τὴν χειρότερη ἐκδοχή, ἐνῶ καὶ οἱ Ἐπίτροποι Οἰκονομικῶν καὶ Ὑγείας ἐπεξεργάζονται τὰ μέτρα παρεμβάσεώς τους. Ἡ ἄνοδος στὴν Ἀθήνα ὀφείλεται περισσότερο στὸν πανικὸ τῶν προηγουμένων ἡμερῶν, λόγῳ μεταναστευτικοῦ καὶ κοροναϊοῦ κυρίως· ἡ σταθερὴ παρέμβαση τῶν Εὐρωπαίων ἐνέπνευσε ἐμπιστοσύνη στοὺς ἀγοραστὲς μὲ αἰσιοδοξία γιὰ τὸ μέλλον.