Ἐπίδειξη πυγμῆς Εὐρώπης

Σὲ ἐπίδειξη πυγμῆς, ὡς ἑνιαία φωνή, προέβη ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, στὸ μεταναστευτικό, μὲ ἀπόλυτη στήριξη τῆς Ἑλλάδος καὶ αὐτόνομη διεθνῆ προβολή της· χάρις στὴν ἄμεση συμμετοχή της στὴν πολιτικὴ καὶ πρακτικὴ προστασία τῶν ἑλληνικῶν συνόρων, ἀπέναντι στὴν βάρβαρη τουρκικὴ εἰσβολή, κατέδειξε σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, ὅτι εἶναι παροῦσα στὰ παγκόσμια προβλήματα καὶ εὐθέως στὴν γειτονιά της, γιὰ κάλυψη τῶν ἑταίρων της. Αὐτὸ ἔγινε γιὰ πρώτη φορὰ μεταπολεμικά, ἐπειδὴ προγουμένως, ὅλες οἱ ἐνέργειές της γίνονταν στὰ πλαίσια τοῦ ΝΑΤΟ, ἢ μᾶλλον καλύτερα, ὑπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ἀσπίδα· οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι σημείωσαν πρωτίστως τὴν ἀποφασιστικότητα τῆς εὐρωπαϊκῆς ἡγεσίας καὶ τὴν ταχύτητα ἐκδηλώσεως τῆς πρακτικῆς συνεισφορᾶς της στὴν ἀπόκρουση τῶν εἰσβολέων, μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς Φρόντεξ καὶ τὴν διάθεση ἐπαρκῶν κονδυλίων. Ἡ Ἄγκυρα κι οἱ ἀτλαντικοὶ φίλοι της δὲν περίμεναν παρόμοια ἀπάντηση, ὅταν καὶ τὰ ὄργανά τους, οἱ τουρκολάγνοι, τὴν ἀπέκλειαν…