Ἔβρος, ἀνάδειξή του στὰ ἱστορικὰ ὁρόσημά μας

Τὸ ὑψηλὸ φρόνημα τῶν παιδιῶν μας στὸν Ἔβρο καὶ ἡ ἀμέριστος στήριξη ὁλοκλήρου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μὲ συγκινητικὲς ἐκδηλώσεις ὁμοψυχίας καὶ ἐθνεγερσίας, φέρουν ἄρδην μεταβολὲς στὴν πολιτική μας δυναμική· οἱ μεγαλύτεροι θυμούμαστε ἀντίστοιχο ἐθνικὸ συναγερμὸ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1974, μὲ τὴν κατάρρευση τῆς χούντας καὶ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, ἢ οἱ πιὸ ἡλικιωμένοι καὶ ἀνάλογα τὸ 1940. Ἡ πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας ὑφίσταται ριζικὲς ἀλλαγές, ἐπειδὴ ὅλοι πλέον ἀξιολογοῦν τὴν στάση τῶν κομμάτων, ἀλλὰ καὶ τὴν ὁμόθυμη στήριξη τῆς Εὐρώπης· κανένα ἄλλο κόμμα, πλὴν τῆς Νέας Δημοκρατίας, δὲν πίστευαν, ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι θὰ προστάτευαν πολιτικὰ καὶ πρακτικὰ τὰ σύνορά τους, δηλαδή, τὰ δικά μας σύνορα, ὅπως διατύπωναν τὶς ἀπόψεις αὐτὲς οἱ τουρκολάγνοι καθηγητάδες. Αὐτὰ ὅμως ἦρθαν ἐπικουρικά, στὴν σύμπνοια καὶ ἀνάταση ὁλοκλήρου τοῦ λαοῦ, μὲ ἁπτὰ παραδείγματα τὴν ἤρεμη καὶ συνετὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἐθνικῆς κρίσεως καὶ τῆς ἐπιδημίας, ἀπὸ ὅλες τὶς τάξεις καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα· τὸ ἀντίθετο, μάλιστα, μόνο στὴν ἀναζήτηση μάσκας βρίσκονται, ἀλλὰ ὄχι μὲ ἰδιαίτερη ἀνησυχία. Τὰ φαινόμενα πανικοῦ, σὲ Αὐστραλία, Ἀμερική, Βρεταννία καὶ ἀλλοῦ ἀπουσιάζουν πλήρως σχεδόν· ἡ διαίσθηση τοῦ κόσμου εἶναι τὸ καλύτερο κριτήριο, γιὰ τὴν πορεία τῶν μεγάλων προβλημάτων, ὅλες τὶς ἐποχές.

Οἱ δημοσκοπήσεις ἐπιβεβαιώνουν τὴν σύνεση καὶ ἠρεμία τοῦ λαοῦ, μὲ τὴν ἀπεριόριστη ἐμπιστοσύνη στὸν Κυριάκο Μητσοτάκη καὶ στὴν κυβέρνησή του· τὰ ποσοστά, 80% καὶ 90%, εἶναι πρωτοφανῆ στὴν ἱστορία μας. Οἱ προκλήσεις εἶναι πολλές, ἀλλὰ ἡ ἀνδρεία καὶ ἡ φρόνηση τῶν ἀνδρῶν μας ἀποδεικνύεται ἡ καλύτερη ἀπάντηση, ὅπως τῆς ἀκταιωροῦ μας, ἀπέναντι στοὺς προκλητικοὺς καὶ ἐπικίνδυνους ἐλιγμοὺς τῆς τουρκικῆς, ἢ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιθέσεως στὰ συρμπατοπλέγματα τοῦ Ἔβρου, μὲ θωρακισμένο τουρκικὸ ὄχημα. Ἡ διεθνὴς κοινότης τὰ κατέγραψε, μὲ πρῶτες ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρουν, τὶς εὐρωπαϊκή, ρωσικὴ καὶ ὁμογενειακή· ὅλα αὐτὰ θὰ δέσποσουν στὶς σημερινὲς συνομιλίες τοῦ Τούρκου προέδρου στὶς Βρυξέλλες μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἡγεσία, ἐπομένως καὶ στοὺς ὅρους τῆς νέας συμφωνίας μεταξὺ τῶν δύο μερῶν. Τὸ γεγονὸς εἶναι, ὅτι, καὶ χῶρες μὲ ἀνοχὴ ἢ πλήρη στήριξη πρὸς τὴν Τουρκία, ἔχουν ἀλλάξει στάση καὶ ταυτίζονται μὲ τὶς ἑλληνικὲς θέσεις, γιὰ αὐστηρότερους ὅρους, ὥστε νὰ μὴν παραβιάζονται μὲ διάφορα προσχήματα· ἡ Εὐρώπη, ἡ Εὐρωζώνη καλύτερα, διαθέτει ἕνα μεγάλο πλεονέκτημα, τὴν διεθνῆ της ἀναγνώριση ἀπὸ ὅλους, μὲ τὴν ἐξαίρεση κάποιων ἀτλαντικῶν κύκλων, τῆς αὐτονόμου διεθνοῦς παρουσίας της. Ἔγινε τὸ πρῶτο βῆμα στὸν Ἔβρο καὶ στὰ θαλάσσια σύνορά μας, μὲ ἄμεσο ἀντίκτυπο πρὸς τρίτους· ταυτοχρόνως διεξάγονται ἀεροναυτικὰ γυμνάσια στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, μὲ τὴν συμμετοχὴ πολλῶν ἑταίρων.

Στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Εὐρώπης σημειώθηκε ἀκόμη μία ἀλλαγή· ἀνέλαβαν τὸν πρῶτο ρόλο στὴν ἄσκηση καὶ πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς αὐτονόμου διεθνοῦς παρουσίας της οἱ εὐρωπαϊκοὶ θεσμοὶ κι ὄχι οἱ ἡγέτες τῶν μεγάλων κρατῶν της. Ἔτσι στὸν Ἔβρο βρέθηκαν οἱ πρόεδροι, τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, τῆς Ἐπιτροπῆς, τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου καὶ ὁ πρωθυπουργὸς τῆς προεδρευούσης χώρας, τῆς Κροατίας· οἱ Σὰρλ Μισὲλ καὶ Οὔρσουλα φὸν Ντερλάιεν ἦταν σαφέστατοι στὶς δηλώσεις τους, ἡ Εὐρώπη φυλάσσει τὰ σύνορά της κι εἶναι πλήρως ἀλληλέγγυη πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἀπήχηση τῆς ἀλληλεγγύης ἦταν ἄμεση καὶ θερμή, ὄχι μόνο στὸν ἑλληνικὸ λαό, παρὰ καὶ στοὺς ἄλλους ποὺ δὲν ὑφίστανται τὴν ἄμεση ἀπειλή· ὑπάρχει ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη καὶ δείχνει ἐμπράκτως τὴν παρουσία της πρὸς ὅλους, ἀλλὰ καὶ τὴν φροντίδα της πρὸς τὰ μέλη της. Τὸ ἑπόμενη βῆμα εἶναι ἡ ἐνίσχυση τῶν κοινοτικῶν θεσμῶν καὶ γιὰ τὰ ἄλλα προβλήματά της· ἡ πολιτικὴ συνοχὴ ἐνισχύεται περισσότερο κι ἀποφασιστικότερα μὲ τὴν ἔμπρακτη ἔκφρασή της. Οἱ λαοὶ προτιμοῦν τὴν πράξη ἀπ’ τὴν θεωρία καὶ τὶς ἰδεολογίες, ὅταν μάλιστα εἶναι, οἱ γενικὲς καὶ κυρίαρχες χθές, ὅπως οἱ ἀριστερές, παρωχημένες καὶ ἐνοχλητικὲς σήμερα στὴν καθημερινότητα τῶν ἁπλῶν πολιτῶν· ἔλεγαν κάτι, ὁ σοσιαλισμός, ἀλλὰ ὡς ἀπάντηση στὴν ἑπταετῆ τυραννία, μεταπολιτευτικά, κι ὁ κομμουνισμὸς μὲ μροφὴ ἀτλαντοκομμουνισμοῦ, ἀπέναντι στὰ μνημόνια…