Αὐτόνομη παρουσία Εὐρώπης

Τὴν αὐτόνομη διεθνῆ παρουσία της καὶ τὴν ἐμπέδωση τῆς πολιτικῆς της συνοχῆς ἐπιβεβαιώνει ἡ Εὐρώπη στὶς Βρυξέλλες καὶ στὸ Βερολίνο· στὴν πρωτεύουσά της στὶς συνομιλίες τῶν Σὰρλ Μισὲλ καὶ Οὔρσουλα φὸν Ντερλάιεν μὲ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν, στὴν γερμανική, μὲ τὴν συνάντηση Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ Κυριάκου Μητσοτάκη. Οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι οἱ πρωταγωνιστές, ἐπειδὴ ἔχουν ἐπιδείξει ἐξαιρετικὴ εὐαισθησία, ἀπέναντι στὴν βάρβαρη τουρκικὴ εἰσβολὴ στὸν Ἔβρο, μὲ τοὺς μενατάστες ὡς ἄβουλα ὄργανά της καὶ στὶς παράνομες κατὰ τὸ διεθνὲς δίκαιο παρεμβάσεις τῆς Ἄγκυρας στὰ εὐρωπαϊκὰ καὶ ἑλληνικὰ σύνορα· ἡ ἡγεσία ἀνταποκρίθηκε ἐγκαίρως, σὲ σύγκρση μὲ ἄλλα διεθνῆ προβλήματα. Οἱ ὅροι εἶναι σαφέστατοι, ἡ Τουρκία χρειάζεται βοήθεια, γιὰ τὴν διαχείριση τῶν ἑκατομμυρίων μεταναστῶν στὸ ἔδαφός της, ἀλλὰ μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ τῶν συμφωνιῶν καὶ τῆς διεθνοῦς νομιμότητος· ἡ χρήση τους γιὰ τὰ ὀθωμανικὰ καὶ ἄλλα σχέδια τοῦ προέδρου της εἶναι ἐντελῶς ἀπαράδεκτη.