Κεφαλαιαγορές, γενικὸ χάος

Οἱ ἀγορὲς ἀνέδειξαν εἰκόνες γενικοῦ χάους, μὲ τὴν καταβύθισή τους παγκοσμίως, ἀλλὰ περισσότερο στὴν Δύση· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε, σὲ 1,1415 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε σὲ 116,7630 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1687, καὶ ἔπεσε κατὰ 30% τὸ πετρέλαιο, 34,88. Ὡς αἰτία θεωρεῖται ἡ ταχύτατη ἐξάπλωση τῆς ἐπιδημίας καὶ ἡ πτώση τοῦ πετρελαίου, λόγῳ τῆς διαφωνίας Ρωσίας καὶ Σαουδικῆς Ἀραβίας, ὡς πρὸς τὴν μείωση τῆς παραγωγῆς· ἡ πώληση μετοχῶν θυμίζει τὴν μεγάλη κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων πρὸ δωδεκαετίας, χωρὶς νὰ διαφαίνονται στὸν ὁρίζοντα προοπτικὲς ἀνακοπῆς της. Ἡ ἐπέκταση τοῦ κοροναϊοῦ στὶς δυτικὲς χῶρες θεωρεῖται δεδομένη, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀδυναμία τους ἐλέγχου τῆς καταστάσεως, ὅπως δείχνει ἡ Ἰταλία· ἡ ἀπομόνωση τῶν πληγηθεισῶν περιοχῶν δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη, ὅπως ἦταν στὴν Κίνα, ἡ ὁποία διέθετε καλύτερα ὀργανωμένο κράτος, πειθαρχικοὺς πολῖτες καὶ ψηφιοποίηση τῆς καθημερινότητός των. Μὲ εὐχολόγια δὲν ἀντιμετωπίζεται ἡ ἐπιδημία.