Ἐγρήγορση, διακριτικότης

Ἡ κατάσταση ἐγρηγόρσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀπέναντι στὴν ἐθνικὴ κρίση, συνοδεύεται κι ἀπ’ τὴν ἀλλαγὴ τῆς καθημερινῆς του συμπεριφορᾶς σὲ ὅλες του τὶς ἐκδηλώσεις· οἱ κυρίες σημειώνουν τὴν παραχώρηση τῆς θέσεώς των, στὸν φοῦρνο ἢ ἀλλοῦ, στοὺς ἡλικιωμένους καὶ στὶς γυναῖκες σὲ κατάσταση ἐγκυμοσύνης. «Δὲν τὸ ἔβλεπες αὐτὸ παλιότερα, τόσο ἔντονα», ἐξομολογοῦνται στὶς φίλες τους καὶ συναντοῦν τὴν ἐπιδοκιμασία τους· εἶναι γεγονὸς ἀπὸ ἱστορικῆς πλευρᾶς, σὲ κάθε περίοδο ἐθνικῆς ἀνατάσεως παρουσιαζόταν καὶ ἡ ἀλληλεγγύη καὶ βοήθεια ὅλων πρὸς τοὺς συνανθρώπους τους, ἀπ’ τὸ ’21 μέχρι τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους, τὸ ’40 καὶ τὸ τέλος τῆς πολεμικῆς δεκαετίας καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας τὸν Ἰούλιο τοῦ 1974. Διάχυτο εἶναι τὸ πνεῦμα τῆς συναδελφικότητος καὶ τῆς ἀμοιβαίας βοηθείας ἀπὸ ὅλους μας.