Παρέμβαση τῶν Εὐρωπαίων

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἀποφάσισε τὴν διάθεση 120 δις εὐρὼ στὸ εὐρωσύστημα, ἀναλογικῶς κατὰ μέλος, καὶ τὴν ἀγορὰ ὁμολόγων πέραν τῶν ὑφισταμένων ὁρίων· σκοπὸς εἶναι ἡ διασφάλιση ἐπαρκοῦς ρευστότητος στὴν ἀγορὰ καὶ ἡ διευκόλυνση τῶν τραπεζῶν γιὰ ἄντληση κεφαλαίων καὶ διάθεση πιστώσεων πρὸς τοὺς πελάτες τους, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ κρίση τοὺ 2008, μὲ τὰ τοξικὰ ὁμόλογα. Τὰ βασικὰ ἐπιτόκια παραμένουν ἴδια, ἐνῶ δὲν ἀποκλείει περαιτέρω μείωσή τους· ἡ Κριστὶν Λανγκὰρντ τόνισε, ὅτι θὰ ληφθοῦν καὶ ἄλλα πρόσφορα μέτρα γιὰ ἀποτροπὴ τῆς ὑφέσεως. Τὸ θέμα τῆς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς καὶ τῆς ἄρσεως τῆς λιτότητος δὲν εἶναι ἁρμοδιότητος τῆς ΕΚΤ, ἀλλὰ εἶναι δεδομένο, ὅτι ἡ διάθεση τόσο εὐρείας ρευστότητος ἀφορᾶ καὶ τὶς ὑπὸ ἐποπτεία χῶρες. Στὴν Ἑλλάδα κινδυνεύει μὲ αὐστηρὲς ποινὲς μέχρις ἰσόβια, ὅποιος παρεμποδίσει τὰ προληπτικὰ τῆς ἐπιδημίας μέτρα, ἐνῶ τὰ κρούσματα ἔφθασαν τὰ 117, μὲ 18, νέα.