Εὐρωζώνη, ἔκτακτα μέτρα

Τὰ ἔκτακτα μέτρα ἀποφασίζει σήμερα τὸ Γιουρωγκρούπ, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς οἰκονομίας, πρὸς ἄμυνά της κατὰ τῶν ἐπιπτώσεων τῆς ἐπιδημίας· προβλέπεται ὅτι θὰ διατεθοῦν νέες πιστώσεις ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ἀλλὰ καὶ θὰ ἐπιτραπεῖ ἡ χορήγησή τους κι ἀπ’ τὶς ἐθνικὲς κυβερνήσεις, ὅπως καὶ ἡ ἄρση τῶν περιοριστικῶν μέτρων λιτότητος. Ἤδη, ἡ Οὔρσουλα φὸν Ντερλάϊεν προϊδασε τοὺς λαούς, γιὰ τὴν ἐπεκτατικὴ πολιτική· ἀρχικὸς σκοπὸς εἶναι ὁ ψυχολογικός, ὥστε νὰ ἐμπνεύσουν ἐμπιστοσύνη στοὺς Εὐρωπαίους, ὅτι ἡ Ἕνωση εἶναι στὶς ἐπάλξεις κι ἕτοιμη γιὰ τὴν ἀποτροπὴ ἢ τουλάχιστον τὸν περιορισμὸ τῆς ὑφέσεως. Ἡ Γερμανία ἀνακοίνωσε μέτρα πεντακοσίων δεις εὐρώ, ἐνῶ ἔκλεισε τὰ σύνορά της πρὸς ὅλες τὶς γειτονικές της χῶρες, ὅπως κάνουν καὶ οἱ ἄλλες· ἡ Γαλλία, μὲ καθυστέρηση, ἐπέβαλε χθὲς τὸ κλείσιμο ὅλων τῶν κέντρων, ἑστιατορίων, μπιστρό. Οἱ πιέσεις ἦταν ἰσχυρότατες πρὸς τὸν πρόεδρο.