Προέδρου, ἑλληνικὴ γλῶσσα

Ἡ ὁρκωμοσία τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἔγινε μὲ ἐξαιρετικὲς τιμές, ἀνάλογες πρὸς τὴν κρίσιμη κατάσταση τῆς χώρας, λόγῳ τῆς ἐπιδημίας καὶ τῆς ἐθνικῆς ἀμύνης στὸν Ἔβρο· ἡ Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου ἐπισήμανε τοὺς ἐθνικοὺς κινδύνους καὶ ζήτησε τὴν ὁμοψυχία ὅλων τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή τους. Εἶναι ἡ πρώτη γυναῖκα ρυθμιστὴς τοῦ πολιτεύματος καὶ δείχνει τιμὴ καὶ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὸ ἀσθενὲς φύλο· τὸ ὑπογράμμισε κι ἡ ἴδια, ὅτι εἶναι πρότυπο γιὰ κάθε γυναῖκα, ἐργατικὴ καὶ συνεπῆ στὴν ἐργασία της καὶ στὴν ζωή της. Ἕνα ὅμως, μᾶλλον τῆς διέφυγε, κατὰ τὴν ὁρκωμοσία της, ἐπανέλαβε, «..τῆς ἁγίας, ὁμοουσίου καὶ ἀδιαίρετης Τριάδος», γλῶσσα λανθάνουσα. Ἀλλά, ὄχι τὸ Κατερίνα, τὸ ληξιαρχεῖο γράφει, Αἰκατερίνη.