Κίνα, βοήθεια γιὰ ἐπιδημία

Στὴν ἄμεση συνεισφορά της σὲ Ἰταλία καὶ Ἱσπανία, μὲ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ καὶ ὑλικοτεχνικὴ βοήθεια, προχώρησε ἡ Κίνα πρὸς τὶς δύο εὐρωπαϊκὲς χῶρες ποὺ ἔχουν πληγεῖ περισσότερο, ἐνῶ ἔχει ὀργανώσει τηλεδιασκέψεις μὲ ὅλες σχεδὸν τὶς ἄλλες, γιὰ τὸν τρόπο ἀντιμετωπίσεως τῆς ἐπιδημίας· ταυτοχρόνως παρουσιάζει στοιχεῖα, στὸ πῶς ἠδυνήθη ἐλέγξαι τὴν κατάσταση μέσα σὲ ἕνα μῆνα, παρ’ ὅλο ποὺ φαινόταν ἀδύνατο. Τὰ στοιχεῖα της ἀποδεικνύουν, ὅτι ἡ ψηφιοποίηση τῆς καθημερινότητος τῶν Κινέζων ἦταν ὁ πρῶτος παράγων, διότι μποροῦσαν νὰ διαθρέψουν τὰ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια ποὺ ἔμειναν σπίτι τους, μὲ τὴν τηλεδιανομή, ἐνῶ εἰδικὰ ντρόνες κατέγραφαν τὴν κατάσταση στὴν πόλη, μὲ τὴν χρήση καὶ ρομπὸτ τεχνητῆς νοήσεως· ἄλλα ρομπὸτ ἔκαναν τὴν ἀποκομιδὴ καὶ ταξινόμηση τῶν ἀπορριμμάτων, διαχωρίζοντας τὰ ἐπικίνδυνα. Στοὺς ὅποιους σταθμοὺς ἄλλα ρομπὸτ ἔκαναν ἔλεγχο στοὺς ἐπιβάτες καὶ ἐντόπιζαν ποιοὶ ἔχουν ὑψηλὴ θερμοκρασία, τοὺς ὁποίους καὶ ὁδηγοῦσαν σὲ ἐξετάσεις.