Κλειστὴ ὁλόκληρη ἡ Εὐρώπη

Ἡ Εὐρώπη ὁλόκληρη ἔχει κλείσει σταδιακά, ἔστω κι ἂν μερικὲς χῶρες ἔχουν πάρει καθυστερημένα τὰ σχετικὰ μέτρα· δύο εἶναι οἱ προτεραιότητες πλέον, ἡ προστασία ἀπέναντι στὴν ἁλματώδη ἐξάπλωση τῆς ἐπιδημίας καὶ ἡ μέριμνα γιὰ τὶς ὁλιγώτερες δυνατὸν ἐπιπτώσεις ἀπὸ πλευρᾶς θυμάτων καὶ οἰκονομικῶν συνεπειῶν. Τὰ μέτρα ἀνακοινώνονται, τόσο τὰ ὑγειονομικά, μὲ τὴν ἀμοιβαία βοήθεια πρὸς τοὺς ἑταίρους καὶ τὴν ἑνιαία διανομὴ φαρμάκων καὶ νοσηλευτικοῦ ὑλικοῦ, ὅσο καὶ τὰ οἰκονομικά· ἡ γηραιὰ ἤπειρος ἀποδεικνύει τὴν ἀλληλεγγύη της, ὡς ἑνότης, ἐνῶ ἐνισχύει καὶ τὶς ἔρευνες γιὰ ἀνακάλυψη τοῦ ἐμβολίου. Μάλιστα ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση παρεμβαίνει, γιὰ τὴν ματαίωση τῆς ἐξαγορᾶς φαρμακευτικῆς της ἑταιρείας, μὲ σημαντικὴ πρόοδο στὴν σχετικὴ ἔρευνα, ἀπὸ ἀμερικανική, μὲ ἀνάλογη ἀντιπροσφορά. Ἡ λογική της εἶναι ἁπλῆ, ὅσο πιὸ διεσπαρμένη εἶναι ἡ ἔρευνα, τόσο πιὸ ἀποτελεσματικὴ εἶναι· ἡ Γερμανία καὶ ἡ Εὐρώπη χρειάζονται τὴν δική τους ἔρευνα.