Ἀνάχωμα, οἰκονομία Κίνας

Ἡ οἰκονομία τῆς Κίνας ἀποτελεῖ πλέον τὸ μοναδικὸ ἀνάχωμα, γιὰ ἀνακοπὴ ἢ περιορισμὸ τῆς παγκοσμίου ὑφέσεως, λόγῳ τοῦ κοροναϊοῦ, καὶ τῆς ταχυτέρας δυνατῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας· τὸ Πεκῖνο ἀνακοίνωσε μέτρα, γιὰ ἐπιτάχυνση τῆς παραγωγῆς ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ, πρὸς κάλυψη τῶν διεθνῶν ἀναγκῶν, ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἀγαθῶν, τὰ ὁποῖα σπανίζουν στὴν ἀγορά, ἐξ αἰτίας περιορισμῶν στὶς δυτικὲς χῶρες. Ὅλα αὐτά, πέραν τῆς ὑγειονομικῆς βοηθείας ποὺ παρέχει σὲ ὅλες τὶς ἄλλες χῶρες, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας, μὲ ὑγειονομικὸ ὑλικὸ καὶ προσωπικό, ἀπ’ τὴν Εὐρώπη, μέχρι τὴν Ἀσία, Ἀφρικὴ καὶ Ἀμερική· ἰδιαίτερη ἔμφαση δίδει στὴν ἀξιοποίηση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, στὴν νοσηλεία καὶ στὴν προστασία καὶ διατροφὴ τοῦ ἀποκλεισμένου πληθυσμοῦ. Ἔχει ἀλλάξει ὁ κόσμος, οἱ πρώην ἀποικιοκρατικὲς χῶρες δέχονται ἀσμένως τὴν βοήθειά της κι εὐχαριστοῦν τὴν μεγάλη χώρα. Ἡ ψηφιοποίηση τῆς καθημερινότητός της ἀποδείχθηκε ὅτι ἦταν ἡ καλύτερη ἄμυνα στὸν ἰό.