Παλιὲς δουλεῖες ἀριστερᾶς

Τὶς διαρθωτικές της δουλεῖες ἐπαναλαμβάνει ἡ ἀριστερὰ καὶ δείχνει ὅτι εἶναι ἀδύνατη ἡ χειραφέτησή της ἀπ’ αὐτές· ὅ,τι πιὸ ὁλοκληρωτικό, ἀπάνθρωπο καὶ καταναγκαστικὸ ἔχει ἐπιδείξει ἡ ἰδεολογία καὶ πρακτική της παραμένει ὡς μοναδικὴ ζωντανὴ ἰκμάδα της. Ἀφορμὴ δίδει τὸ κείμενο μερικῶν δεκάδων ἀριστερῶν «διανοουμένων», μεταξὺ αὐτῶν ὁ κουρεμένος κι ὁ ὑπουργὸς τῆς ἀριστείας ὡς ρετσινιᾶς, κατηγοροῦν τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν συνόρων της καὶ τὴν προάσπιση τῆς ἐθνικῆς της καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀνεξαρτησίας· μάλιστα, χωρὶς νὰ ἀναφέρουν λέξη γιὰ τὴν Τουρκία, τὴν προέλευση καὶ ποιότητα τῶν μεταναστῶν! Θυμίζουν τὴν ἀνάλογη ὑποστήριξή τους τῶν βομβαρδισμῶν τοῦ ΝΑΤΟ κατὰ τῆς Σερβίας καὶ τῆς καταδίκης τοῦ συριακοῦ καθεστῶτος καὶ τῆς Ρωσίας. Κατὰ τὰ ἄλλα εἶναι «ἀνεξάρτητοι» διανοούμενοι, ἀτλαντικῇ ὑποτελείᾳ.