Ὁμοψυχία κατὰ τοῦ λοιμοῦ

Ἡ ὁμοψυχία καὶ ὑπευθυνότης τῶν Ἑλλήνων ἀποδεικνύεται τὸ καλύτερο ὅπλο, γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ λοιμοῦ, ἐνῶ ἡ ἀνακοίνωση ἀπ’ τὴν Κίνα καὶ τὴν Γαλλία, ὅτι βρέθηκαν φάρμακα ἐναντίον του ἐνισχύουν τὴν ψυχολογία διεθνῶς· τὰ νέα κρούσματα, 31, παραμένουν σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα, ἐνῶ ἡ ὑπηρεσία 500 κινητῶν συνεργείων, γιὰ ἔλεγχο κατ’ οἶκον, ἀποφορτίζει τὰ νοσοκομεῖα. Ἡ κυβέρνηση ἔλαβε πρόσθετα μέτρα, ὅπως ἡ ἀπαγόρευση συναθροίσεων ἄνω τῶν δέκα ἀτόμων, γιὰ περιορισμὸ τῆς μεταδόσεώς του· ἡ πρόσληψη τῶν 2000 νοσηλευτῶν, ὁπωσδήποτε εἶναι ἄμεση καὶ οὐσιαστικὴ βοήθεια στοὺς ὑπάρχοντες, τὸ ὁποῖο ἔχει σηκώσει τὸ μεγάλο βάρος, ἐνῶ ἀναζητοῦνται ξενοδοχεῖα καὶ ἄλλα κτίρια γιὰ τὴν χρησιμοποίησή τους, ἐὰν παρουσιασθοῦν εἰδικὲς συνθῆκες. Πάντως, παράδειγμα πρὸς μίμησιν παραμένει ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ δὲν παρασύρεται ἀπ’ τὶς Κασσάνδρες, ἐκτὸς κι ἂν εἶναι Συριζαῖος, ἀντιπρόεδρος τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου! Οἱ ἐπώνυμοι δίδουν πάντα τὶς πιὸ αὐστηρὲς ἐξετάσεις…