Ἐπείγοντα οἰκονομικὰ μέτρα

Στὴν ἀνακοίνωση τῶν ἐπειγόντων οἰκονομικῶν μέτρων, γιὰ τὴν κάλυψη τοῦ εἰσοδήματος, ὅσων πλήττονται ἀπ’ τὴν πανδημία, δηλαδὴ περίπου 1300000 ἄτομα, καὶ τῶν ἐπιχειρήσεων, ἀλλὰ καὶ στὴν διάθεση ἐπαρκῶν πόρων γιὰ τὴν καταπολέμησή της· οἱ ὑπουργοὶ ἀνακοίνωσαν, ὅτι διατίθενται δύο δις εὐρὼ ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους καὶ 1,8 δις ἀπὸ κοινοτικὰ κονδύλια, μὲ ἄμεση τὴν ἀπορρόφηση ἀπ’ τὴν ἀγορά. Ὁ σκοπὸς εἶναι διττός, ἡ διαβεβαίωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅτι δὲν θὰ μείνει κανεὶς χωρὶς τὴν φροντίδα τοῦ κράτους, ἀνεξαρτήτως τῆς προηγουμένης θέσεώς του, καὶ στὶς ἐπιχειρήσεις, ὅτι παραχωρεῖται ἐπαρκὴς ρευστότης γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τους τὸ ταχύτερο· ταυτοχρόνως ἐπανέλαβαν, ὅτι μελετῶνται καὶ πρόσθετα μέτρα, ἀναλόγως πρὸς τὴν πορεία τοῦ λοιμοῦ. Εἴμαστε ἡ χώρα μὲ τὴν πληρέστερη προετοιμασία γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας καὶ γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ὅταν αὐτὴ γίνει παρελθόν. Ἡ αἰσιοδοξία καὶ αὐτοπεποίθηση ὅλων συμβάλλει.