Πρόνοια προληπτικῶν μέτρων

Ἡ πρόνοια ποὺ ἐπέδειξε ἡ κυβέρνηση ἀποδίδει στὴν Ἑλλάδα, καθὼς βλέπουμε ἤπια αὔξηση ἢ καὶ μείωση τῶν κρουσμάτων, καὶ τῶν νεκρῶν, ἐνῶ καὶ τὸ ὑγειονομικὸ προσωπικὸ βρίσκεται σὲ συνεχῆ συναγερμό· ὁ λοιμὸς εἶναι παγκόσμιος κι ἡ ἀντιμετώπισή του εἶναι κοινή, πολὺ δὲ περισσότερο ἐντὸς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, μὲ τὴν ἀμοιβαῖα προμήθεια ὑλικοῦ καὶ οἰκονομικῆς βοήθειας ποὺ παρέχεται ἐπαρκῶς. Δὲν θὰ εἴχαμε τὶς σημερινὲς δυνατότητες, ἂν εἴμασταν ἐκτός, ἂς τὸ ἀν τιληφθοῦμε· πρόκειται γιὰ πόλεμο, ὅπως τόνισε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, καὶ δὲν θὰ βγοῦμα ἀλώβητοι, ἀλλὰ εἶναι ἀπαραίτητο, ὅτι εἶναι ἀνάγκη, νὰ παραμείνουμε ὄρθιοι, ὥστε νὰ ἀρχίσουμε καὶ πάλι τὴν ἀνοδικὴ πορεία τῆς οἰκονομίας μας, ἀπ’ ὅπου βρεθοῦμε…