Πανδημία, διάφορη στάση

Ἡ διαφορετικὴ στάση τῶν διαφόρων κυβερνήσεων ἀπέναντι στὴν πανδημία ἀντανακλᾶ τὴν νοοτροπία τῶν λαῶν τους καὶ τὴν ὑπευθυνότητα τῶν ἡγετῶν τους· ἡ Ἰταλία πλήρωσε τὴν περίοδο τοῦ λαϊκισμοῦ της καὶ ἡ Ἱσπανία τὴν συγκυβέρνηση τῶν Ποδέμος, οἱ ἀριστεροὶ δὲν ἤθελαν μέτρα, οἱ Ἀγγλοσάξωνες τὴν δεσποτική τους παράδοση. Οἱ Βρεταννοὶ πιστεύουν ἀκόμη στὸ αὐτοκρατορικό τους μεγαλεῖο κι οἱ Ἀμερικανοὶ στὸ ἐπιχειρηματικό τους δαιμόνιο, τὰ ὁποῖα θεωροῦν ἀσπίδα κατὰ πάσης νόσου καὶ πάσης μαλακίας· τὰ χίλια δολλάρια κατὰ Ἀμερκανὸ δὲν βοηθάει στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ λοιμοῦ, ἀλλὰ μᾶλλον στὴν περαιτέρω διάδοσή του. Τρία εἶναι τὰ μέτρα: ὀργανωμένο κράτος, πειθαρχημένος λαὸς καὶ ἄμεση ἐφαρμογὴ τῆς ψηφιοποιήσεως, ὅπως ἔκανε ἡ Κίνα· ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης καὶ οἱ ἐπιδημιολόγοι μας τὴν ἀντέγραψαν στὸ μέγιστο βαθμό, ἐνῶ ἐπεκτείνεται γοργὰ καὶ ἡ πλήρης ἐφαρμογὴ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς. Καθοριστικὴ εἶναι ἡ βοήθειά της.