Ἀλλαγὲς τῶν διεθνῶν ἀξιῶν

Ἡ πανδημία φέρει μαζί της καὶ ριζικὲς ἀλλαγὲς καθιερωμένων ἐπὶ αἰῶνες διεθνῶν ἀξιῶν· ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος ἀμφισβητεῖται πλέον σὲ ὅλες τὶς ἐπιλογές του. Ἰσχυριζόταν, ὅτι εἶχε πετύχει τὴν ἀπαλλαγὴ τῆς ἀνθρωπότητος ἀπ’ τὶς φονικὲς ἐπιδημίες, κι ἦρθε ὁ κοροναϊὸς κι ἐπανέφερε τοὺς λοιμούς, ἀλλὰ καὶ ἀπέδειξε ὅτι ἡ βιομηχανικὴ κοινωνία ἔχει λιγώτερες δυνατότητες ἀμύνης, σὲ σχέση μὲ τὴν Κίνα· ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στὴν καθημερινότητά του ὑστερεῖ ἀρκετά, ἐνῶ ἀποδεικνύεται τὸ καλύτερο ὅπλο κατὰ τῆς πανδημίας· ἡ ἀξιολόγηση καὶ ἐπεξεργασία μέτρων ἀντιμετωπίσεώς του εἶναι ἀνεπαρκὴς ἕως ἐγκληματικὴ σὲ πολλὲς καὶ πρωτοπόρες στὴν ἀνάπτυξη δυτικὲς χῶρες. Τελικά, εἶναι τυχαῖο αὐτό; ἢ μήπως προσδιορίζει ἡ ὑστέρηση ἀντιδράσεως τὴν φύση τοῦ βιομηχανικοῦ ἀνθρώπου, ὅπως μᾶς εἶναι αὐτὸς γνωστός;