Καὶ φθηνὴ ἀντιπολίτευση

Ἡ πειθαρχία καὶ ὑπευθυνότης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, στὴν προσαρμογή του στὰ προληπτικὰ μέτρα, εἶναι ὑποδειγματική, ἐὰν συγκριθεῖ μὲ τὶς ἀντίστοιχες ἄλλων χωρῶν· οἱ ἐξαίρεσεις εἶναι ἐλάχιστες καὶ σὲ μεγάλο βαθμὸ φυσιολογικές, καθὼς στὶς περισσότερες κοινωνίες, παρεμβαίνει ἡ Ἀστυνομία καὶ τοὺς ἐπαναφέρει στὴν τάξη. Ἡ σωτηρία τοῦ λαοῦ εἶναι τὸ ὑπέρτατο καθῆκον, μὲ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ ὅλων καὶ περισσότερο τῶν δημοσίων προσώπων· ἐμφανίσθηκαν κάποιες περιπτώσεις στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ποὺ ἄσκησαν κριτικὴ στὰ μέτρα, ἀγνοώντας, φυσικά, ὅτι αὐτὰ εἶναι μόνο ἡ πρώτη φάση κι ἀκολουθοῦν κι ἄλλα, ἀναλόγως. Ἡ δημαγωγία δὲν εἶναι τῆς στιγμῆς, ἀλλὰ προέχει ἡ ἀτομικὴ εὐθύνη, καθὼς τὰ ἴδια στελέχη ἀγνόησαν τὸν ἀντιπρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου!