Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς κινήθηκαν μὲ ἀνάμικτες τάσεις, σταθεροποιητικὲς στὴν Εὐρώπη καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία· τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0753 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 118,0840 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1493,58, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 25,70. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ καὶ δὲν ἐκδηλώνονται, ἂν καὶ τὸ τεράστιο πρόγραμμα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης ἔφερε κάποια αἰσιοδοξία, ὡς πρὸς τὸν περιορισμὸ τῆς ὑφέσεως καὶ τὴν ἀνάκαμψη, μετὰ τὸ τέλος τοῦ λοιμοῦ· περισσότερο εἶναι ἀνήσυχοι, γιὰ τὴν ἀπουσία σαφοῦς τακτικῆς στὶς Βρεταννία καὶ Ἀμερική. Οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι δὲν ἀποκλείουν ἡ ἄρνηση τῆς Ρωσίας, στὴν μείωση τῆς παραγωγῆς πετρελαίου, νὰ ὑποκρύπτει τὴν πολεμική της κατὰ τῆς ἀμερικανικῆς πετρελαιοβιομηχανίας· ἡ παραγωὴ τῆς Ἀμερικῆς στηρίζεται στὰ σχιστολιθικὰ πετρώματα, μὲ ἐλάχιστο κόστος 45 δολλάρια τὸ βαρέλι. Ὅταν ἡ τιμὴ πέσει κάτω ἀπ’ αὐτὰ τὰ ἐπίπεδα, διακόπτεται ἡ παραγωγὴ κι ἡ Οὐάσιγκτον χάνει τὸ οἰκονομική της ὅπλο.