Προκαταλήψεις ἐγκληματικὲς

Οἱ προκαταλήψεις μερικῶν, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νὰ εἶναι κατανοητὲς ἢ καὶ γραφικοῦ χαρακτῆρος σὲ ἤρεμες ἐποχές, μπορεῖ νὰ ἀποβοῦν ἐγκληματικές, ἂν ἐκφράζονται, χωρὶς τὴν παραμικὴ ἐπαφὴ μὲ τὸν περίγυρό τους· πενῆντα συνάνθρωποί μας ἀπ’ τὴν Κεντρικὴ Μακεδονία καὶ τὴν Θεσσαλία ἐπισκέφθηκαν ἀπ’ τὴν περασμένη Παρασκευὴ μέχρι τὴν Δευτέρα τὴν Κωνσταντινούπολη, σὲ κάποιο κέντρο διαλογισμοῦ, χωρὶς νὰ γίνουν γνωστὰ περισσότερα. Δηλαδή, ἐνῶ εἶχε κηρυχθεῖ ἡ χώρα σὲ κατάσταση συναγερμοῦ γιὰ τὴν πανδημία, αὐτοὶ καὶ τὸ γραφεῖο ταξειδίων ποὺ ὀργάνωσε τὴν ἐπίσκεψη δὲν εἶχαν ἀντιληφθεῖ τίποτε τὰ ὅσα γίνονται στὸν κόσμο καὶ στὴν Ἑλλάδα· οἱ ἀρχὲς τοὺς ἐντόπισαν καὶ τοὺς περιόρισαν στὰ σπίτια τους, ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιο, ὅτι ἄλλαξαν καὶ τὰ μυαλά τους, δύσκολα πολὺ ἀλλάζει ἡ νοοτροπία αὐτῶν…